11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Sorumlu Resmi

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Erdin ERAL
850 459 59 59 282 258 62 24 kaynakdb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Belediyenin sermayesine iştirak ettiği şirketler üzerinde pay sahipliğinden doğan yasal haklarının korunması, iştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına göre idaresi, planlanması, programlanması ve işlemesini sağlamak,

 

b) Belediye tarafından işletilen veya ihale edilmiş işletmelerin muhasebe işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

c) Belediye tarafından işletilen veya ihale edilmiş işletmelere ait gelirlerin vergi işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,

 

ç) Belediye gelirlerini artırıcı tedbirler almak,

 

d) Belediyenin İştiraklerindeki ortaklık payından doğan mali ve yasal haklarının korunmasını sağlamak,

 

e) Belediye ortaklığında kurulacak şirketlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

f) Belediye ile şirketler ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlamak ve şirket genel kurullarında Başkanlıkça görev verilmesi halinde Belediyeyi temsil etmek,

 

g) Belediye şirket, iştirak ve işletmelerince ihtiyaç duyulan teknolojilerin belirlenmesi, bunlarla ilgili çalışmaların planlanması ve projelendirilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme işlemlerini yürütmek,

 

h) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek,

 

ı) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

i) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen benzer görevleri yürütmek.

 

Personel
 • Ozan ONUR
  Büro Personeli
  4114
 • Özkan DURMAZ
  Büro Personeli
  4109
 • Nihal COŞKUN
  İşçi
  4108