Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Talat ATAY
0850 459 59 59 0282 258 62 17 sosyaldb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

Daire Başkanlığının görevleri

 

MADDE 6- (1) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Tekirdağ ili genelinde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım ve tedaviye ihtiyacı olanlara, ihtiyaç sahibi öğrencilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımları gerçekleştirmek için, gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla aşevleri, giyim bankaları, gıda bankaları ve benzeri merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinde kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardımlar yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, diğer sosyal yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 

b) Tekirdağ ili genelinde aile birlik ve beraberliğine katkı sağlamak amacıyla; şiddet gören kadınlar için koruyucu tedbirler almak, ailelere psikolojik destek ve eğitim hizmetleri vermek, kadın konukevleri, aile danışma merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri açmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

c) Dairenin görev alanına giren konulara yönelik projeleri, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

 

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

d) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

e) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plân, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,

 

b) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordine etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,

 

c) Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,

 

ç) Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak,

 

d) Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

e) Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğinin korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

 

f) Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek,

 

g) Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak,

 

ğ) Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak,

 

h) Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,

 

ı) Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

 

i) Kendisi de dahil, personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

 

j) Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

 

k) Daire Başkanlığına ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

 

(2) Şefler; kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından Daire Başkanına ve Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Personel