TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Mevzuatla büyükşehir belediyelerine verilen görevlerin ilçelerde etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

 

b) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçelerde kaliteli, süratli ve verimli bir şekilde hizmet sunulmasını temin etmek üzere Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

 

c) Büyükşehir Belediye Başkanlığının faaliyetleri çerçevesinde ilçe belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği sağlamak,

 

ç) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ilçelerde sunulan hizmetlere ilişkin karşılaşılan aksaklıkları ilgili birimlerine iletmek,

 

d) İlçelerde; Büyükşehir Belediye Başkanlığının görev alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilerin başvuru ve taleplerini, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili birimlerine iletilmesini sağlamak,

 

f) Belediye hizmetlerinin vatandaşa mümkün olan en yakın yerden sunulmasını sağlamak üzere gerekli görülen mahallerde geçici veya sürekli bürolar açılmasını sağlamak,

 

g) Büyükşehir Belediye hizmetlerine ilişkin olarak “İlçe Koordinatörlükleri” ile işbirliği içerisinde çalışmak, ilçelerde hizmet alanı belirlenmesine dair öneri hazırlamak ve üst yönetime sunmak,

 

h) Mahalle muhtarlarına yönelik olarak büyükşehir belediyelerine verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak,

 

ı) Büyükşehir Belediyesi ilçe birimlerinde görevlendirilen personeli denetlemek ve yürütülen hizmetlerin sevk ve idaresini yapmak, yaptırmak,

 

i) Daire Başkanlığına bağlı birimlerin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek,

 

j) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

k) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yürütmek.