TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yerel Hizmetler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Daire Başkanlığına ait görevlerin ilçelerde etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak,

 

b) Büyükşehir Belediye hizmetlerine ilişkin olarak “İlçe Koordinatörlükleri” ile işbirliği içerisinde çalışmak,

 

c) Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının ilçelerde dengeli olarak dağılımının sağlanması için ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyonu sağlamak,

 

ç) Görev alanına giren konularda gerçek ve tüzel kişilerin başvurularını ve taleplerini almak, ilgili birimlere iletilmesini ve takibini sağlamak,

 

d) Büyükşehir Belediyesi ilçe birimlerinde görevlendirilen personeli ve yürütülen hizmetleri gerekli durumlarda Daire Başkanı adına denetleyerek, aksayan yönleri tespit etmek ve çözümünü sağlamak,

 

e) İlçelerde herhangi bir afet durumunda, ilgili birimin haberdar edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 

f) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ğ) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yürütmek.