TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a)  Mahalle muhtarlıklarına verilecek hizmetlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla muhtarlara ait bilgileri elektronik ortamda kayıt altına almak,

 

b) Muhtarlardan Muhtar Bilgi Sistemi aracılığıyla gelen şikayet, istek, ihbar, görüş ve önerileri almak, ilgili birimlere iletmek, başvuruların yerine getirilip getirilmediğini takip etmek,

 

c) Muhtarlara ait başvuruların 15 gün içerisinde Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden cevaplandırılmasını sağlamak, ayrıca muhtarların tanımlanmış mail adreslerine elektronik posta ile bu cevabı bildirmek,

 

ç) Muhtarlara ait başvurulardan, yerine getirilenlerin ve getirilmeyenlerin gerekçesini sisteme işlemek,

 

d) Mevcut başvuruları İçişleri Bakanlığına sunulmak üzere sistem üzerinden üçer aylık dönemler sonunda raporlamak; toplam talep sayısı, olumlu ve olumsuz cevap sayısı ile yerine  getirilemeyen taleplerin gerekçesini, sisteme işlemek,

 

e) Büyükşehir Belediyesi ile muhtarlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 

f) Muhtar talepleri ile ilgili olarak yürütülen işlemlere dair istatistik çalışmalar yapmak,

 

g) Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla muhtarların katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,

 

ğ) İlgili mahalleye veya muhtarların görev ve faaliyet alanına giren ait konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına ilgili mahalle muhtarlarının katılımını sağlamak,

 

h) Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve destek sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek,

 

e) İlgili mahallelere yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen faaliyet ve projeler konusunda muhtarları bilgilendirmek,

 

f) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ğ) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen görevleri yürütmek.