Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Behçet ATLI
0850 459 59 59 0282 258 62 14 kulturdb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı ve Görevler

Teşkilat Yapısı

MADDE 5- (1) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı altında;

a)   Kültür Şube Müdürlüğü,

b)   Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü

c)   Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürlüğü, bulunur.

 

Daire Başkanlığının görevleri

MADDE 6- (1) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Tekirdağ halkının birlik ve beraberliği ile birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmak ve diğe amaçlarla; festival, fuar, konser, gezi, turizm, tiyatro ve benzeri kültürel organizasyonları düzenlemek, milli ve dünya çapındaki belirli günlerde anma ve kutlama programlarını organize etmek, kardeş şehir ve benzeri projelerde, yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetleri karşılama ve ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, Belediye bandosu, kent orkestrası ve belediye tiyatrosunu kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak,

b) Tekirdağ ili genelinde hane halkının aile bütçesine katkı sağlamak, işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak, sanayinin ihtiyacı olan özel beceri gerektiren işgücünü sağlamak amacıyla; katılımcıların özel beceriler kazanmasını sağlayacak kurslar düzenlemek, meslek edindirme kursları ve sertifikalandırma işlemlerini yürütmek, kurs merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

c) Tekirdağ ili genelinde yaşayan gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kent halkının sağlıklı bir yaşam için hareketli yaşam tarzını benimsemesi, ilin ülkemiz ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamak için her türlü amatör spor faaliyetleri ve sosyal faaliyetlere destek vermek, il genelinde çocuk ve gençlik merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

d) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

e) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Daire Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Daire Başkanının görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a)   Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plân, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,

b)   Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümünü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, koordine etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yapılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,

c)    Kaynakları verimli ve etkili kullanmak, kullandırmak, bu amaçla gerekli planlama ve denetimi yapmak ve yaptırmak,

ç)  Daire hizmetlerinin yürütülmesine yönelik ihtiyaçları belirlemek ve temini için üst makamlara teklifte bulunmak,

d)   Öncelikle daire içinde olmak üzere, gerektiğinde belediyenin diğer birimleri ve ilgili kuruluşlarla etkin haberleşme ve bilgi alışverişi faaliyetlerini yürütmek, koordine etmek, gelen-giden evrakların havalesini yapmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,

e)   Belgelerin tam, doğru ve güncel olarak tutulması, dosyalanması, saklanması, gizliliğinin korunması ve arşivlenmesini yaptırmak, birim faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikteki iç-dış gelişmeleri ve yayınları izlemek, ilgililere bilgi vermek, gerektiğinde personeline konu kapsamında açıklama yapmak,

f)    Birim faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasım sağlamak, üst yönetim tarafından istenen raporların hazırlanıp sunulmasını temin etmek,

g)   Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğeı yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmaların yapılması için girişimde bulunmak,

ğ)  Personelin liyakat değerlendirmelerini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerileri sunmak,

h)    Personelin özlük işleri ile ilgili belgeleri incelemek, uygun gördüklerini imzalamak, ilgili mevzuata göre işlemi sonuçlandırmak, mesai devam ve izinlerini izlemek, gerektiğinde uyarılarda bulunmak,

ı)   Personelin yurt içi görevlendirmelerini belirleyerek onaylamak, onaylatmak ve onaylanan işlemleri sonuçlandırmak,

i)     Kendisi de dahil, personelin her hangi bir nedenle işyerinden kısa veya uzun süreli ayrılması halinde, söz konusu işlerin kimler tarafından yürütüleceğini belirlemek,

j)   Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul ve çalışma gruplarında yer almak, rapor veya proje hazırlamak,

k)   Daire Başkanlığına ait görevleri, faaliyet ve proje bazında izlemek,

l)     Sorumlu olduğu personel ve faaliyetler hakkında üst yönetime bilgi vermek, üst yönetim tarafındar verilen diğer görevleri yürütmek,

m)     Daire bünyesindeki personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 

(2) Daire Başkanının yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a)   Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yazılı görevleri bizzat yapmak, yaptırmak, bu görevlerle ilgili konularda müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlere emir ve talimat vermek,

b)  Daire Başkanlığına bağlı personeli mesai saatleri dışında da görevlendirmek, işin yapılıp yapılmadığının takibi ile mesailerini imzalamak,

c)    Daire Başkanlığına bağlı tüm personel ile kendisine bağlı her birimde, kanun ve tüzüklere uygun olmak kaydı ile personel hareketlerini (izin, dış görev) planlamak, denetlemek ve görev vermek,

ç)  Görevlendirme durumunda Büyükşehir Belediye Başkanlığını temsil etmek.

 

(3) Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mevzuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından üst yönetime karşı sorumludur.

Personel