TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Büyükşehir Belediye teşkilatı ve bağlı kuruluşlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerin faaliyetleri ile her türlü iş ve işlemleri etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

 

b) Büyükşehir Belediye Başkanının emri ve onayı üzerine disiplin soruşturması yapmak,

 

c) Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde Başkanlık Makamının emri üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak,

 

ç) Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda özel teftiş ve denetim yapmak,

 

d) Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli ve güvenilir bir duruma gelmesi amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek için gerekli teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, gerektiğinde önerilerde bulunmak,

 

e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca Başkanlık Makamının Onayı üzerine ilçe belediyelerinin imar uygulamalarına ilişkin araştırma ve incelemeler yapmak,

 

f) Belediye ile ilgili mevzuat, protokol, sözleşme ve benzeri metinlerin hazırlanması çalışmalarına gerektiğinde katılmak,

 

g) Büyükşehir Belediye Başkanı ve/veya ilgili mevzuat tarafından verilen teftiş hizmetleri ile bağdaşır diğer görevleri yapmak.

 

ğ) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine veya 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Vali, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği Başkan tarafından kabulü halinde ise diğer soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce 4483 sayılı Kanun gereği müfettişlere verilen araştırma ve/veya inceleme görevlerinin kanuni süreleri içerisinde tamamlattırılmasını sağlamak ve gereği için söz konusu Kanuna göre karar alınmak üzere yetkili mercie göndermek.