11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Sorumlu Resmi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Erol VURUK
850 459 59 59 282 261 13 23 destekdb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının ihaleleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamındaki ihale işlem dosyalarının hazırlanarak, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşmelerini yapmak,

 

b) Diğer daire başkanlıklarının doğrudan temin taleplerini satın alma müdürlüğüne havale edip, gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

c) İhale ile ilgili idari şartname dahil ilgili birim tarafından hazırlanan ihale dosyasının intikalinden sonra, ihale komisyonu oluşturmak, ilan ve ihale işlemlerini yürütmek, sözleşme imzalandıktan sonra uygulanmak üzere ilgili birime göndermek,

 

ç) Belediye birimlerinden talep edilen ve ortak kullanılan sarf malzemelerini (temizlik, kırtasiye vb.) en kısa sürede karşılayarak malzeme transferlerini sağlamak,

 

d) Daire Başkanlığına ait tüm demirbaş malzemelerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıt ve takip işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

e) Belediye hizmet binasının küçük bakım, onarımları ile temizliğinin yapılmasına dair iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanununa göre Büyükşehir Belediyesine bağlı güvenlik noktalarının kontrolünü yapmak ve yaptırmak,

 

g) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde ambarda bulunan kırtasiye, temizlik malzemesi ve büro malzemelerinin giriş ve çıkış hareketler ini izleyerek kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

 

ğ) Belediye envanterine kayıtlı araç ve iş makinelerine ait araç sicil kayıtlarını tutmak, araç tescil işlemlerini ve trafik sigorta işlemlerini takip etmek, yapmak ve yaptırmak,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

i) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.

 

Personel Listesi
  • Erol VURUK
    Daire Başkan V.
  • Kübra YAŞAR
    Sekreter