11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Sorumlu Resmi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Dilşad ERGİN
850 459 59 59 282 258 62 11 imardb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan yerlerde yapılacak olan tesis projeleriyle ilgili imar uygulama işlemlerini gerçekleştirmek,

 

b) İlçe belediyeleri tarafından alınan imarla ilgili kararları incelemek, gerektiğinde belediye meclisine görüş bildirmek,

 

c) İlçe Belediyelerinin imarla ilgili denetimlerini gerçekleştirmek,

 

ç) İmar planları, halihazır harita, imar uygulamaları ve kaçak yapılaşmayla ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

d) Gerektiğinde; danışmanlık ve hizmet alımı ihaleleri ile ilgili dokümanların hazırlanıp, ilgili birime gönderilmesini sağlamak,

 

e) Belediyenin yetki alanında adres ve numaralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

f) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemi kurulması, işletilmesi ve güncellenmesi işlemlerinin ilgili Daire ile koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak,

 

g) Konu hakkındaki mevzuat çerçevesinde, kültür varlıklarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

ğ) Baz istasyonlarına yer seçim belgesi vermek,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

i) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Listesi
  • Dilşad ERGİN
    Daire Başkanı