Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Müveddet IŞIK
0850 459 59 59 0282 258 59 71 malidb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

 

1.  Belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, uygulamak ve izlemek,

 

2.  Ayrıntılı harcama ve finans programını hazırlamak,

 

3. Bütçe uygulama sonuçlarını, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

 

4.  Yönetim dönemi kesin hesabını hazırlamak,

 

5. Muhasebe hizmetlerini yürütmek,

 

6. Ön mali kontrol görevini yürütmek,

 

7. İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

 

8. Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile ilgili üst yönetime ve harcama birimlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

 

9. Gelir tarife cetvellerini hazırlamak,

 

10. Mali konularda üst yönetim tarafından verilen ve mevzuatça öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

 

11. Belediye Başkanı adına İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

 

Personel