Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Erdin ERAL
0850 459 59 59 0282 258 62 05
Görev ve Sorumluluklar

 

1. Daire başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerin görevlerini, mevzuata uygun olarak yürütmelerini sağlamak,

 

2. Zabıtanın görevleri ile ilgili konularda, şube müdürlükleri arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, şube müdürlerine havale etmek, takibini yapmak,

 

3. Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak,

 

4. İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan yazışmaları imzalamak,

 

5. Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

 

6. İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

 

7. Daire Başkanlığı  arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

8. Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

 

9. Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

 

10. Daire Başkanlığı faaliyetlerinin onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak veya alınması için üst yönetime teklifte bulunmak,

 

11. Yapılacak işler hakkında Daire Başkanlığı bünyesinde çalışanlara gerekli açıklamalarda bulunarak yol göstermek, gerektiğinde yardım ve önerilerde bulunmak, çalışmalarını izlemek, kontrol etmek, yönlendirmek, koordine ve entegre etmek, oluşan aksaklıklara çözümler bulmak,

 

12. Sorumluluğuna verilen iş gücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

 

13. Kesintisiz çalışma yürütülmesi için Dairenin araç, gereç, malzeme ve personel ihtiyaçlarını belirlemek ve teminini sağlamak,

 

14. Personelin gerekli nitelikleri kazanması ve lüzumlu bilgileri edinebilmesi için eğitim ve diğer yollarla yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda gerekli çalışmalar için girişimde bulunmak,

 

15. Daire Başkanlığı bünyesindeki personelin liyakat değerlendirilmesini yapmak, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini üst yönetime sunmak,

 

16. Daire işlerinin yürütülmesinde uygulanacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge gibi mevzuata erişim konusunda çalışanlarını bilgilendirmek ve personelin bunlardan kolayca yararlanmasını sağlamak,

 

17. Daire Başkanlığı demirbaşına kayıtlı araç, gereç ve iş makinelerinden hurdaya ayrılacakların iş ve işlemlerini yapmak ve ilgili birimlere sevk etmek,

 

18. Daire Başkanlığına ait mal ve hizmet alım taleplerini mevzuata uygun şekliyle sonuçlandırıp, teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul işlemlerini yapmak, yaptırmak,

 

19. Şube müdürlüklerinde yürütülen çalışmaların eksiksiz ve zamanında sonuçlanması için Şube Müdürleri ile düzenli iletişim sağlamak, resmi yazışma ve çalışmalarda onay vermek, diğer daire başkanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

20. Başkan, Genel Sekreter ve bağlı olduğu Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, zabıta teşkilatı ile ilgili Belediye Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak.

 

Personel