Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırlarıiçerisindeki yol, meydan, park, kıyı ve dolgu sahasına ilişkin Büyükşehir Belediyesi ve İlçeBelediyelerinin yetki ve görev alanlarının belirlenmesidir.(2) Bu Yönetmelik Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir sınırları içerisindekiİlçe Belediyelerini kapsar.DayanakMADDE 2 - (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/g, 27 ve 28 inci maddeleriile 5393 sayılı Kanunun 14,15, 18/m, 79, 81 ini maddeleri ve yol sorumluluk ağlarını belirleyen09.07.2014 Tarih ve 126 sayılı, 10.12.2014 tarih ve 543 sayılı, 10.12.2014 tarih ve 544 sayılı,10.12.2014 tarih ve 545 sayılı, 23.12.2014 tarih ve 619 sayılı, 11.11.2015 tarih ve 1135 sayılı,11.11.2015 tarih ve 1139 sayılı, 11.11.2015 tarih ve 1140 sayılı, 11.11.2015 tarih ve 1141 sayılı,11.11.2015 tarih ve 1142 sayılı, 11.11.2015 tarih ve 1146 sayılı, 11.11.2015 tarih ve 1147 sayılıMeclis Kararları ile Park sorumluluklarını belirleyen 15.10.2014 tarih ve 333 sayılı MeclisKararına dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;Büyükşehir Belediyesi: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini,İlçe Belediyesi: Büyükşehir Belediye sınırları içinde kalan İlçe Belediyelerini,Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren vesakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idari birimi,Meydan: Yerleşim yerlerinde caddelerin veya büyük yolların, bulvarların birleştiği genişalanları, tabii eklentileri olan yaya yolları ile yol, kavşak, bina, park vs. mimari veya doğalelemanlarla sınırları belirlenmiş ve toplumsal işlevlere sahip olan üstü kapalı olmayan, alanınözelliği bozulmadan altı özel mülkiyete konu edilmeksizin ve meydan kullanımıengellenmeksizin otopark ve diğer amaçlarla katlı olarak kullanılabilen alanlardır.Sayfa 1 / 5Parklar: İmar planı ile belirlenmek ve mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak tabii zeminveya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak üzere, ağaçlandırma ve bitkilendirme içinyeterli derinlikte toprak örtüsü olması ve standartları sağlaması kaydıyla otopark ve havuz ileaçık spor ve oyun alanı, umumi hela, 1 katı, h=4,50 m.'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda0,03'ü geçmemek, sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla; açık çay bahçesi, büfe,pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafogibi tesislerin yapılabildiği, kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarınınkarşılandığı alanları,Bulvar: Yerleşim yeri içindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri ayrılmış caddeyi,Cadde: Yerleşim yeri içindeki geniş ve uzunca sokağı,Sokak: Bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların ve/veya araçların geçmesiiçin ayrılan, başı ve sonu belirli bir yolu,Anayol (arter yol) : Trafiği yoğun olan, yerleşim biriminin ana ulaşım güzergahı olarakkabul edilen yolu,Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler vealanları,İmar Yolu: İmar planı ile tasarlanmış, fiilen mevcut olan veya olmayan yolları,Kadastral Yol: Kadastro tespiti sırasında, fiilen yol olarak kullanılan, kamuya ait,tapulama veya kadastro paftalarında bulunan yolları,İsimsiz Yol: Fiilen mevcut olup, imar planı dahilinde veya dışında adres kayıt sistemindetanımı bulunmayan, herhangi bir ulaşım ağında kontrol-kesim numarası almamış yolları,Planlanan Yol: Ulaşım planı veya yol projesi ile tasarlanmış, fiilen mevcut olmayanyolları,ASB: Avrupa Serbest Bölgesini,OSB: Organize Sanayi Bölgesini,Kıyı: (Değişik: 30.3.1994 - 21890 R.G.) Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındakialanı,Sahil Şeridi: (Değişik:13.10.1992 - 213 74 R.G.) Deniz, tabii ve suni göllerin kıyı kenarçizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı,Dolgu Alanı: İlgili Bakanlığınca onaylı uygulama planı doğrultusunda kıyı kenarçizgisinin deniz tarafının sonradan doldurulmasıyla kazanılan herkesin kullanımına açıkalanları,ifade eder.İKİNCİ BÖLÜMBüyükşehir ve İlçe Belediyeleri Yol ağlarına ilişkin esaslarSayfa 2 / 5Genel EsaslarMADDE 4 - (1) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan yollar veüzerindeki yaya alt ve üst geçitlerinin kamulaştırma, yapım, bakım ve onarımı ile temizliği vekarla mücadelesinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.(2) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu dışında kalan yollar ve üzerindeki yayaalt ve üst geçitlerinin kamulaştırma, yapım, bakım ve onarımı ile temizliği ve karlamücadelesinden İlçe Belediyeleri ve diğer yetkili İdareler sorumludur.(3) Yolların kamulaştırma, yapım, bakım ve onarımından sorumlu olan belediye 2464sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen gelirleri tahsile yetkilidir.(4) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna alınacak yolların, genişliği, trafik yoğunluğu,toplu taşıma aksı olup olmadığı, yolun sürekliliği yani bölgeler arasında bağlayıcı nitelikte olupolmadığı, yerleşim birimi içindeki önemi gibi kriterler dikkate alınır.(5) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna alınacak meydanların büyükşehir yol ağıkenarında olup olmadığı, kent içindeki önemi gibi hususlar dikkate alınır.Büyükşehir Yol AğıMADDE 5 - (1) Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapım, bakım, onarım ve işletmesiyapılan, kontrol ve kesim numarası almış, 6360 sayılı yasa ile mahalleye dönüşen köylereulaşımı sağlayan karayolları Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. (Ek-1 Harita)(2) İl genelinde imar planları dahilinde olup Karayolları Genel Müdürlüğü veya OSBASB'lerinyetki ve sorumluluğunda olmayan 30 metre ve üzerinde planlanmış yollarBüyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Ancak imar planında güzergahı boyuncafarklı genişliklerde olan bulvar, cadde ve sokakların herhangi bir kısmı 30 metre ve üzerigenişlikte ise yolun bütünlüğü ve sürekliliği açısından yolun tamamı Büyükşehir Belediyesiyetki ve sorumluluğundadır.(3) Daha öncesinde yapım, bakım, onarım ve işletmesi Mülga İl Özel İdaresi tarafındanyapılmaktayken ıslah süreci ile kurulan ve tüzel kişilik kazan OSB lerin sınırları içerisindekalan mahalleleri ilçe merkezine bağlayan karayolları Büyükşehir Belediyesi yetki vesorumluluğundadır.(4) İki ilçenin sınırında kalan yollar Büyükşehir yetki ve sorumluluğundadır.(5) Yukarıda sayılan yerler dışında kalıp bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 4 üncü bendiuyarınca değerlendirmeye tabi tutularak tespit edilen anayol, bulvar, cadde, sokak, kadastral veisimsiz yollar Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. ( Ek-2 Liste),İlçe Belediyesi yol ağıMADDE 6 - (1) Büyükşehir yol ağı kapsamı dışında kalan bulvar, meydan, cadde, sokakve kadastral yollar İlçe Belediyelerinin sorumluluğundadır.Sayfa 3 / 5(2) Büyükşehir yolu ile İlçe Belediye yolu kesişimlerinde sınırlar imar planı kapsamındakalması halinde yolların imar hatlarının kesişimine göre uygulama yapılır. Kırıklı köşelerdeBüyükşehir yolu hat çizgisi sınır olarak kabul edilir. İmar planı dışında kalan yerlerde ise genişolan yolun çizgisi kesişim sınırı olarak kabul edilir. Yol hat çizgisi olarak varsa menfez sonsınırı veya kamulaştırma sınırı, bunların bulunmaması halinde yol olarak nitelendirilen kısmınson sınırı hat olarak kabul edilir.(3) Büyükşehir yol ağına alınması teklif edilecek İlçe Belediye yollarının yönetmeliğin 4.Maddesindeki esaslar doğrultusunda bilgileri düzenlenerek başlangıç ve bitiş noktalarınıgösterir haritası ile birlikte sunulur. Konu Büyükşehir meclisince değerlendirilerek yolunBüyükşehir sorumluluğuna alınması halinde bu yönetmelik Ek-2 listesine eklenerek başkacabir değişikliğe gerek kalmadan liste güncellemesi yapılır.(4) Büyükşehir yetki ve sorumluluğuna dahil edilen yollar, meydanlar ve parklar üzerindebulunan taşınmazlar ile ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Meclisince Büyükşehir yetki vesorumluluğuna alındığı tarihten önce açılmış ve kesinleşen kamulaştırma ve kamulaştırmasızel atma davaları bulunan meydan, park ve yollarla ilgili İlçe Belediyeleri, halihazırda devameden ve açılacak kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma başvuru ve davalarında iseBüyükşehir Belediyesi sorumludur.MeydanlarMADDE 7 - (1) Büyükşehir Belediyesi yol ağında bulunan cadde veya bulvarlarüzerindeki meydanlar Büyükşehir yetki ve sorumluluğundadır. Bu alanların yapım, bakım,onarım ve temizliğinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.Park AlanlarıMADDE 8 - (1) Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan 15.000 m2 ve üzeri parklarBüyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda kalan alanlarınkamulaştırma, yapım, bakım ve onarımı ile temizliğinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.(2) Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğu dışında kalan parkların kamulaştırma,yapım, bakım ve onarımı ile temizliğinden İlçe Belediyeleri sorumludur.Kıyı ve Dolgu AlanlarıMADDE 9 - (1) Büyükşehir sınırları dahilinde kıyıda doldurularak kazanılan ve tasarrufuBüyükşehir Belediyesine bırakılmış alanlarda her türlü denetim ve hizmet BüyükşehirBelediyesince, diğer dolgu, kıyı ve dolgu sahasında İlçe Belediyelerince yerine getirilir.Bu alanların arkasında yer alan kara yönündeki yerleşimlerin kıyı ile ilişkisininartırılmasının sağlanmasına yönelik tüm kente ve kentlilere hizmet edecek uygulama projelerihazırlanma aşamasında Büyükşehir Belediyesi görüşü alınır.Zabıta HizmetleriMADDE 10 - (1) Bu Yönetmelik kapsamıyla Büyükşehir sorumluluğuna giren yol,meydan, park ve kıyıda doldurularak kazanılan ve tasarrufu Büyükşehir Belediyesine bırakılmışalanlarında zabıta hizmetlerinin verilmesinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur.Sayfa 4 / 5ÜÇÜNCÜ BÖLÜMSon HükümlerTeknik çalışma ve sekretaryaMADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yol ağına alınma veya çıkarılma işlemleriile meydanların sorumluluk sahasına alınması ve çıkarılması işlemlerine ilişkin sekretarya İmarve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca yürütülür.(2) Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Parklara ilişkin teklifler Büyükşehir Belediyebünyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı sekretaryasında, Fen İşleri, Ulaşım, ÇevreKoruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak, Zabıta ve Mali Hizmetler Daire Başkanlıklarınıntemsilcileriyle oluşturulacak komisyonca bu yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir vemeclise sunulmak üzere rapor hazırlanır.1(3) Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Parklara ilişkin haritalar İmar ve ŞehircilikDairesi başkanlığınca düzenlenir ve ilgili idarelere dağıtımı gerçekleştirilir.(4) Bu yönetmelik ile tespit edilen kıyı ve dolgu sahası, yollar, meydanlar ve parklarailişkin harita ve bilgiler tematik olup, yapım, bakım, onarım ve temizliğine ilişkinuygulamalarda ilgili dairesince yerinde ölçü ve tespit yapılması esastır.Mevcut Meclis Kararlarının geçerliliğiGEÇIÇI MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğünden önce Büyükşehir BelediyeMeclis kararıyla Büyükşehir sorumluluğuna alınan Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan veParklar bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilecektir.YürürlükMADDE 12 - (1) Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilip, idareinternet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanıyürütür.Ek-1: HaritaEk-2: Liste1 Bu maddede sayılan 1 inci Hukuk Müşavirliği birimi TBB Meclisinin 15/03/2017 tarih 358 sayılı kararı ilemetinden çıkarılmıştır.Sayfa 5 / 5 NOT : KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİ VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ VE SORUMLULUĞUNA ALINAN YOL VE MEYDANLARA AİT OLAN LİSTEYİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

DETAY 28/04/2017
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ VE SORUMLULUĞUNA ALINAN YOL VE MEYDANLAR TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ VE SORUMLULUĞUNA ALINAN YOL VE MEYDANLAR

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİ VE SORUMLULUĞUNA ALINAN YOL VE MEYDANLAREK-2 LİSTEÇERKEZKÖY İLÇESİİlçe Merkez MahalleleriNamık Kemal Bulvarı, Barbaros Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi, Güveniş Caddesi, HayriBatur Caddesi, Şehit Teğmen Akın Akın Caddesi, Hükümet Caddesi, Mehmet Hikmet UğraşCaddesi, Cengiz Topel Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Tevfik FikretCaddesi, Malkoçoğlu Caddesi, Hacı Fahri Zümbül CaddesiKızılpınar Mahallesi:Hürriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, Terzi Caddesi, İstiklal Caddesi, Bahar Caddesi,Çerkezköy Caddesi, Çorlu Caddesi, Saygın Sokak, Millet Caddesi, Vatan Caddesi, Hacı YakupCaddesi, Osmanlı Caddesi, Eren Caddesi, Malkoçlar Caddesi, Mimar Sinan Caddesi,Veliköy Mahallesi:Vatan Caddesi, Veliköy OSB YoluÇORLU İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Fatih Caddesinin Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi başlangıcından Çerkezköy istikametinedoğru olan kısmı, Erdal İnönü Caddesinin 1 Kasım Caddesi kesişiminden itibaren DumlupınarCaddesine kadar olan kısmı, Kılıç Arslan Caddesinin Ziya Gökalp Bulvarı kesişiminden D-100Karayoluna kadar olan kısmı, Adnan Doğu Caddesinin Eski Bağlar Caddesi kesişiminden D-100 Karayoluna kadar olan kısmı, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi, 1 Kasım Caddesi, Eski BağlarCaddesi, Ağır bakım kavşağı ile Bülent Ecevit Bulvarı arasındaki isimsiz yol, Şehit YüzbaşıYücel Kenter Caddesi, Şehitler Caddesi (Yeni Sanayi Sitesi ile Armada City arasında kalanisimsiz yol)1 , Ata Caddesi (Türkgücü OSB dışında kalan kısmı), Mustafa Kemal Bulvarı,Füsunoğlu Paşa Bulvarı, Mimar Sinan Caddesi, Ali Osman Çelebi Bulvarı paralelindeki 30metrelik isimsiz yol, Evliya Çelebi Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı, Ulubatlı Hasan Caddesi,Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Omurtak Caddesi, Atatürk Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı, BülentEcevit Bulvarı, İsmet Paşa Bulvarı, Necip Fazıl Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı, HürriyetCaddesi, Ali Osman Çelebi Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Çamlıbel Caddesi, DumlupınarCaddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Meydanı, (S.S Çorlu Koordine Küçük Sanayi SitesiYolları) Bakım Caddesi, Onarım Caddesi, Acente Caddesi, İmalat Caddesi, Bakım Onarım 1.Sokak, Bakım Onarım 2. Sokak, Bakım Onarım 3. Sokak, Bakım Onarım 4. Sokak, BakımOnarım 5. Sokak, Bakım Onarım 6. Sokak, Bakım Onarım 7. Sokak, Bakım Onarım 8. Sokak,Bakım Onarım 9. Sokak, Bakım Onarım 10. Sokak, Bakım Onarım 11. Sokak, Bakım Onarım12. Sokak, Acente 1. Sokak, Acente 2. Sokak, Acente 3. Sokak, Acente 4. Sokak, Acente 5.1 TBB Meclisinin 11/10/2016 tarih 1212 sayılı kararı ile isim verilmiştir.Sayfa 1 / 5Sokak, İmalat 1. Sokak, İmalat 2 Sokak, İmalat 3. Sokak, İmalat 4. Sokak, İmalat 5. Sokak,İmalat 6. Sokak, İmalat 7. Sokak, İmalat 8. Sokak, Sanayi Alt Yol Sokak2ERGENE İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Cumhuriyet Bulvarı, Edirne Caddesi, İsmail Cem Caddesi, Ahenk Caddesi, Cem SultanCaddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi,Misinli Mahallesi:Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi,Ulaş Mahallesi:Atatürk Bulvarı,Velimeşe Mahallesi:Zafer Caddesinin Çarşı Caddesiyle Yulaflı Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, ÇarşıCaddesi, Saray Caddesi, İstasyon Caddesi, Yulaflı Caddesi,HAYRABOLU İLÇESİİlçe merkez mahalleleri:Uzunköprü Caddesi, Vali Ayhan Çevik Caddesi, Karaoğlanoğlu Caddesi, AlpulluCaddesi, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Sadiye Kıyak Tuncelli Caddesi, Tekirdağ Caddesi,Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Caddesi (Kumyol Caddesi)3, Malkara Caddesi, Hasan Yılmaz KurtCaddesi,Çerkezmüsellim Mahallesi:Atatürk Caddesi, Hançuoğlu Caddesi,Şalgamlı Mahallesi:Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ (Kaya) Caddesi, Tekirdağ Caddesinin Kutlugün Caddesibaşlangıcına kadar olan kısmı, Kutlugün Caddesi,KAPAKLI İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Pınar Bulvarı 30 Ağustos Caddesi kesişiminden Bahçeağıl-Karaağaç yoluna kadar olanİsimsiz Kadastral Yol, Karaağaç Derviştepe Caddesi Kuzey başlangıç noktasından KapaklıPınar Bulvarı bağlantısına kadar olan İsimsiz Kadastral Yol, Mandalı Caddesi, 30 AğustosCaddesi, Çeken Caddesi, Nasrettin Hoca Caddesi, Aynur Caddesi, 9 Eylül Caddesi, FatihCaddesi, Erbay Caddesi, Hürriyet Caddesi, Faruk Ilgaz Caddesi, Mithat Paşa Caddesinin PınarBulvarı başlangıcından Faruk Ilgaz Caddesi başlangıcına kadar olan kısmı, Aladdin Caddesi,Mevlana Caddesi, Erdal Ağır Caddesi, Barış Manço Caddesi, Candan Caddesi, Yüce KayaCaddesi , Yaşar Büyükanıt Caddesi, Gazi Osman Paşa Caddesinin Bülent Ecevit Caddesi2 TBB Meclisinin 13/07/2016 tarih ve 955 sayılı kararı ile yol ağına alınmıştır.3 TBB Meclisinin 10/01/2017 tarih ve 92 sayılı kararı ile "Kumyol Caddesi" ismi değiştirilmiştir.Sayfa 2 / 5başlangıcıyla Pınar Bulvarı arasındaki kısmı, Bülent Ecevit Caddesi, Levent Caddesi, İstikbalCaddesi, Cumhuriyet Caddesinin İstikbal Caddesi ile Alsancak Caddesi arasında kalan kısmı,Alsancak Caddesinin Cumhuriyet Caddesiyle Derviştepe Caddesi arasında kalan kısmı,Derviştepe Caddesinin İsimsiz Kadastral Yol ile Alsancak Caddesi arasında kalan kısmı,Atatürk Meydanı,Karaağaç Mahalleleri:Gazeteci Uğur Mumcu, İnönü Caddesi, Hürriyet Bulvarı, Emek Caddesi, Kartal Sokak,Aziz Nesin Caddesi, 104 üncü Cadde, Büyük Plevne Caddesi, Hamdi Kenar Caddesi, HamdiKenar Caddesi ile Yanıkağıl Mahallesi yolu arasındaki İsimsiz Yol,MALKARA İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Şehit Selim Vural Caddesi (Uzunköprü Caddesi)4, Şehit Temizer Caddesinin 14 KasımCaddesi ile Hayrabolu Caddesi arasında kalan kısmı, Namık Kemal Caddesi, ÇevreyoluCaddesi, Hastane Arkası Sokak, İsmet İnönü Caddesi, 14 Kasım Caddesi, Atatürk Bulvarı,Kurtuluş Caddesi, Pınar Caddesi, Leylek Pınar Caddesi, Malkara OSB D-110 bağlantı yolları,Balabancık Mahallesi:Tekirdağ Caddesi, Gelibolu Caddesi, Tekirdağ Caddesi Doğu başlangıcı ile GeliboluCaddesi Güney bitimi arasındaki Mahalle Çevre Yolu,Kozyörük Mahallesi:Hayrabolu Caddesi, Şehit Mehmet Dölkan Caddesi,Sağlamtaş Mahallesi:Vatan Caddesi, İnönü Caddesi,MARMARAEREĞLİSİ İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Atatürk Bulvarı, Bağlar Caddesi, Şehit Ahmet Oral Caddesi, Rahmi Özcan Bulvarı,Cumhuriyet MeydanıSultanköy Mahallesi:Kınıklı Caddesi, Omurtak Caddesi,Yeniçiftlik Mahallesi:Atatürk Caddesi, Erguvan Caddesi, Merkez Caddesinin Erguvan Caddesi başlangıcınakadar olan kısmı, Zeytin Caddesi,4 TBB Meclisinin 13/07/2016 tarih ve 928 sayılı kararı ile "Uzunköprü Caddesi" ismi değiştirilmiştir.Sayfa 3 / 5MURATLI İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Hasan Çelikkol Caddesi, 74 üncü Sokak, Celal AtikCaddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, 2 KasımCaddesi, Vatan Caddesi, 100 üncü Yıl Caddesi, Necati Çalışkan Caddesi, Hurşit Kuyu Caddesi,Nazım Sav Caddesi, Hürriyet Meydanı,SARAY İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Tarık Akan Caddesi (Hastane Caddesi)5, Mezarlık Caddesi, Fatih Caddesi, CumhuriyetCaddesi, Vize Caddesi, Millet Caddesi, Orkide Sokak, Saray Caddesi, Midye Caddesi, İstanbulCaddesi, Fabrika Caddesi, Çerkezköy Caddesi, Nazırlar Caddesi, 100 üncü Yıl AtatürkCaddesi, Çukuryurt Yolu Caddesi, Hürriyet Caddesi, Gürsel Paşa Caddesi, Çarşı Caddesi, DepoCaddesi, Atatürk Meydanı, Güneş Caddesi, Murat Giray Caddesi, Ayvacık Caddesi, VatanCaddesiBüyükyoncalı Mahallesi:Uğur Mumcu Caddesi, Küçükyoncalı Caddesi, Hasan Mandacı Caddesi, BozabaCaddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Pınar Sokak, Karlı Köy Caddesi, Çayla Caddesi,Beyazköy Mahallesi:Saray Caddesi, Osmanlı Caddesi,SÜLEYMANPAŞA İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Gazi Hasan Paşa Caddesi, Kumbağ Caddesi, Barbaros Caddesi, Atatürk Bulvarı, RuşenGüneş Sokak, Selahattin İçli Sokak, Muratlı Caddesi, Ördeklidere Caddesi, Kastamonu Sokak,Mustafa Faik Öztrak Caddesinin Kastamonu Sokak ile Şehit Çağrı Kurt Caddesi arasında kalankısmı, Şehit Çağrı Kurt Caddesi, Soğancılar Caddesi, Merkez Caddesi, 57 nci Alay Caddesi,Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Şehit Rüştü ÖkelerCaddesi kesişimine kadar olan kısmı, Şehit Rüştü Ökeler Caddesinin Necip Fazıl KısakürekCaddesiyle 57 nci Alay Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, SoysalSokak ile Soğancılar Caddesinin kesişimiyle Çevre Yolu arasında kalan İsimsiz Yol, 100 üncüYıl Yeni Sanayi Sitesi Yolları, Üniversite Hastane Yolunun, Hükümet CaddesiBanarlı Mahallesi:Sağlık Ocağı Caddesi, Namık Kemal Caddesi,Barbaros Mahallesi:Belediye Caddesi, Belediye (Hürriyet) Caddesi, Atatürk Bulvarı,Karacakılavuz Mahallesi:5 TBB Meclisinin 14/02/2017 tarih ve 150 sayılı kararı ile "Hastane Caddesi" ismi değiştirilmiştir.Sayfa 4 / 5Atatürk Caddesi, Karadağ Sokak, Gül Sokak, Sedir Sokak,Kumbağ Mahallesi:Atatürk Caddesi, Belediye Caddesi, İnönü Caddesi,ŞARKÖY İLÇESİİlçe Merkez Mahalleleri:Terziköy Yolu Caddesi, Gelibolu Caddesi, Yüksekokul Caddesi, Leylak Sokak,Gülseren Sokak, Meselle Sokak, Manolya Sokak, Gökkuşağı Sokak, Hüseyin Avni BaşerCaddesi, Akif Hikmet Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Dr. Cemal Özkan Caddesi, Sarıca PaşaCaddesi, Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Cennet Sokak, Nuran Güner Caddesi, 301 inciSokak, 17 Kasım Caddesi, Mürefte Caddesi,Hoşköy Mahallesi:Marmara Sahil Caddesi, Hürriyet Caddesi, Kurtuluş Caddesi,Mürefte Mahallesi:Atatürk (Ulucami) Caddesi, Kurtuluş Caddesi,Sayfa 5 / 5

DETAY 28/04/2017
Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Süleymanpaşa İlçesi) Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Süleymanpaşa İlçesi)

Süleymanpaşa İlçemizde ve ona bağlı mahallelerimizde Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumlu olduğu bulvar, cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Bu bulvar, cadde ve sokaklar ile ilgili her türlü görüş, istek ve şikayetlerinizi WhatsApp İhbar Hattımıza bildirebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.Süleymanpaşa İlçesi : Gazi Hasan Paşa Caddesi, Kumbağ Caddesi, Barbaros Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ruşen Güneş Sokak, Selahattin İçli Sokak, Muratlı Caddesi, Ördeklidere Caddesi, Kastamonu Sokak, Mustafa Faik Öztrak Caddesinin Kastamonu Sokak ile Şehit Çağrı Kurt Caddesi arasında kalan kısmı, Şehit Çağrı Kurt Caddesi, Soğancılar Caddesi, Merkez Caddesi, 57. Alay Caddesi, Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin Şehit Rüştü Ökeler Caddesi kesişimine kadar olan kısmı, Şehit Rüştü Ökeler Caddesinin Necip Fazıl Kısakürek Caddesiyle 57. Alay Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Soysal Sokak ile Soğancılar Caddesinin kesişimiyle Çevre Yolu arasında kalan İsimsiz Yol, 100. Yıl Yeni Sanayi Sitesi Yolları, Üniversite Hastanesi Yolu, Hükümet Caddesi Banarlı Mahallesi:Sağlık Ocağı Caddesi,Namık Kemal Caddesi (Bir kısmı Pınarlı Caddesi, bir kısmı Selviova Caddesi oldu) Barbaros Mahallesi:Belediye Caddesi (Bülent Ecevit Caddesi)Atatürk Bulvarı (Malkara Bulvarı) Karacakılavuz Mahallesi:Atatürk Caddesi (Mustafa Kemal Caddesi)Karadağ Sokak (Şehit Recep Balcı Caddesi)Gül Sokak (Şehit Recep Balcı Caddesi)Sedir Sokak (Şehit Recep Balcı Caddesi) Kumbağ Mahallesi:Atatürk Caddesi (Başkomutan Atatürk Caddesi)Belediye Caddesiİnönü Caddesi 

DETAY 26/04/2017
SİT ALANLARI YARIŞMA SONUÇLARI SİT ALANLARI YARIŞMA SONUÇLARI

TEKİRDAĞ KENTSEL SİT ALANLARINDA UYGULANACAK TABELA YARIŞMASI"Tekirdağ kentsel sit alanlarında tescilli, tescilsiz yapılarda uygulanacak tabela yarışması" Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenmiştir. Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri arasından yarışmaya 24 proje katılmış, 10.04.2017 Pazartesi günü saat 14:00'da  Seçici Kurul Üyeleri; Dilşad ERGİN, Mehmet Ali IŞIKGÖR, Ahmet GÜVEM, İbrahim ÖZBAY, Aybüke Özge BOZ,  Şuayip ÖZER,  Doç.Dr. Tuğba KİPER, Yrd.Doç.Dr. Esen Gökçe ÖZDAMAR ve  Raportörler, Nurdan ÖZCAN YALÇIN, Yrd. Doç.Dr. Okşan TANDOĞAN'ın katılımı ile  değerlendirme yapılarak 3 proje ödüle layık görülmüştür.YARIŞMASI  SONUÇLARI1.      Ödül     Fethiye Seda ÇAĞLAR                        Ceren AKÇAY 2.     Ödül       Reşit ASLAN                        Samet DALGIÇ                        Musab DENİZ                        Yusuf KAYA 3.      Ödül       Ece LAÇİNKAYA                         Engin KABATAŞ 

DETAY 14/04/2017
Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Malkara İlçesi) Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Malkara İlçesi)

MALKARA İLÇESİMalkara İlçemizde; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumlu olduğu bulvar, cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Bu bulvar, cadde ve sokaklar ile ilgili her türlü görüş, istek ve şikayetlerinizi WhatsApp İhbar Hattımıza bildirebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.İlçe Merkezi :Atatürk BulvarıHastane Arkası SokakUzunköprü CaddesiNamık Kemal CaddesiÇevreyolu Caddesiİsmet İnönü Caddesi14 Kasım CaddesiKurtuluş CaddesiPınar CaddesiLeylek Pınar CaddesiMalkara OSB D-110 Bağlantı YollarıŞehit Temizer Caddesinin 14 Kasım Caddesi ile Hayrabolu Caddesi arasında kalan kısmı Balabancık Mahallesi :Tekirdağ CaddesiGelibolu CaddesiTekirdağ Caddesi Doğu Başlangıcı ile Gelibolu Caddesi Güney Bitimi arasındaki Mahalle Çevre Yolu Kozyörük Mahallesi :Hayrabolu CaddesiŞehit Mehmet Dölkan Caddesi Sağlamtaş Mahallesi :Vatan Caddesiİnönü Caddesi

DETAY 13/04/2017
Dolandırıcılık Hakkında Duyuru Dolandırıcılık Hakkında Duyuru

Kendisini ''Tekirdağ Valiliği OHAL Bürosu Personeli'' olarak tanıtan şahıs, bazı kurumları telefon ile arayarak kurum personelinin kimlik ve iletişim bilgilerini istediği tespit edilmiştir. Tekirdağ Valiliğinin ve OHAL Bürosunun böyle bir talebi kesinlikle yoktur. Vatandaşlarımızın veya diğer kurum ve kuruluşların bu şekilde aranması halinde; arayan kişiye kesinlikle bilgi verilmemesi, derhal OHAL Bürosuyla iletişime geçilmesi önemle rica olunur.

DETAY 11/04/2017
Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Şarköy İlçesi) Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Şarköy İlçesi)

ŞARKÖY İLÇESİŞarköy İlçemizde; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumlu olduğu bulvar, cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Bu bulvar, cadde ve sokaklar ile ilgili her türlü görüş, istek ve şikayetlerinizi WhatsApp İhbar Hattımıza bildirebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.İlçe Merkezi : Hüseyin Avni Başer CaddesiDr. Cemal Özkan CaddesiMustafa Kemal CaddesiTerziköy Yolu CaddesiNuran Güner CaddesiSarıca Paşa CaddesiYüksekokul CaddesiAkif Hikmet Caddesi17 Kasım CaddesiMürefte CaddesiAtatürk CaddesiGelibolu Caddesiİnönü CaddesiGökkuşağı SokakGülseren SokakMeselle SokakManolya SokakCennet SokakLeylak Sokak301. SokakHoşköy MahallesiMarmara Sahil CaddesiHürriyet CaddesiKurtuluş CaddesiMürefte MahallesiAtatürk (Ulucami) CaddesiKurtuluş Caddesi

DETAY 11/04/2017
Malkara İlçesi Yol Çalışması Duyurusu Malkara İlçesi Yol Çalışması Duyurusu

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde Bağlar Sokak ile Hastane Arkası Sokak arasında yapılacak olan Parketaş, Bordür ve Altyapı çalışmaları süresince araç trafiğine kapatılacaktır. Alternatif güzergâh Hastane Arkası Sokak ve Bağlar Sokak üzerinden sağlanacaktır. Tüm Halkımıza Duyurulur.

DETAY 11/04/2017
Süleymanpaşa İlçesi Yol Çalışması Duyurusu Süleymanpaşa İlçesi Yol Çalışması Duyurusu

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hükümet Caddesi üzerinde Muratlı Caddesi kesişiminden Hayrabolu Caddesi kesişimine kadar (Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmet binasına kadar) asfalt kazıma (trimer çalışması) ve asfaltlama çalışması yapılacağından trafik kısım kısım çalışma durumuna göre kapatılacak olup alternatif güzergahlar çalışma durumuna göre belirlenecektir. Tüm Halkımıza Duyurulur.

DETAY 11/04/2017
Nisan 2017 Dönemi Meclis Toplantı Gündemi Nisan 2017 Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Nisan 2017 Dönemi Meclis Toplantısını;11 Nisan 2017 Salı günü Saat 14:00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Adres: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASIÇınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 MELBA 2 İŞ MERKEZİSüleymanpaşa/TEKİRDAĞ Meclis toplantı gündemini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DETAY 04/04/2017
Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Çorlu İlçesi) Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Çorlu İlçesi)

Çorlu İlçemizde, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumlu olduğu bulvar, cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Bu bulvar, cadde ve sokaklar ile ilgili her türlü görüş, istek ve şikayetlerinizi WhatsApp İhbar Hattımıza bildirebilirsiniz. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.ÇORLU İLÇESİFatih Caddesinin Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi başlangıcından Çerkezköy istikametine  doğru olan kısmıErdal İnönü Caddesinin 1 Kasım Caddesi  kesişiminden itibaren Dumlupınar Caddesine kadar olan kısmıKılıç Arslan Caddesinin Ziya Gökalp  Bulvarı Kesişiminden D-100 Karayoluna kadar olan kısmıAdnan Doğu Caddesinin Eski Bağlar Caddesi Kesişiminden D-100 Karayoluna kadar olan kısmıŞehitler Caddesi (Yeni Sanayi Sitesi ile Armada City arasında kalan isimsiz yol),Ağır bakım kavşağı ile Bülent Ecevit Bulvarı arasındaki isimsiz yol,Ali Osman Çelebi Bulvarı paralelindeki 30 metrelik isimsiz yol ,Ata Caddesi (Türkgücü OSB dışında kalan kısmı),S.S Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yolları,Ali Osman Çalebi Bulvarı,Mustafa Kemal Bulvarı,Füsunoğlu Paşa Bulvarı ,Cumhuriyet Bulvarı,Evliya Çelebi Bulvarı ,Çetin Emeç Bulvarı ,Bülent Ecevit Bulvarı ,İsmet Paşa Bulvarı ,Ziya Gökalp Bulvarı,Atatürk Bulvarı,Şehit Yüzbaşı Yücel Kenter Caddesi,Halit Ziya Uşaklıgil CadddesiAhmet Taner Kışlalı Caddesi,1 Kasım CaddesiEski Bağlar CaddesiMimar Sinan Caddesi,Ulubatlı Hasan Caddesi,Omurtak Caddesi ,Necip Fazıl Caddesi,Hürriyet Caddesi,Cemal Gürsel Caddesi ,Çamlıbel Caddesi ,Dumlupınar Caddesi,Cumhuriyet Meydanı ,Atatürk Meydanı,

DETAY 04/04/2017
Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Hayrabolu İlçesi) Kamuoyuna Duyuru (WhatsApp İhbar Hattı - Hayrabolu İlçesi)

Hayrabolu İlçemizde; Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sorumlu olduğu bulvar, cadde ve sokaklar aşağıda belirtilmiştir. Bu bulvar, cadde ve sokaklar ile ilgili her türlü görüş, istek ve şikayetlerinizi WhatsApp İhbar Hattımıza bildirebilirsiniz.Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.İLÇE MERKEZİUzunköprü CaddesiVali Ayhan Çevik CaddesiKaraoğlanoğlu CaddesiAlpullu CaddesiGazi Mustafa Kemal CaddesiSadiye Kıyak Tuncelli CaddesiTekirdağ CaddesiKumyol CaddesiMalkara CaddesiHasan Yılmaz Kurt CaddesiÇERKEZMÜSELLİM MAHALLESİAtatürk CaddesiHançuoğlu CaddesiŞALGAMLI MAHALLESİCumhuriyet CaddesiTekirdağ (Kaya) CaddesiTekirdağ Caddesinin Kutlugün Caddesi başlangıcına kadar olan kısmıKutlugün Caddesi 

DETAY 04/04/2017
1 2