11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111
Sorumlu Resmi

Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü Fevzi UĞURLU
0850 459 59 59 0282 258 62 07
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde Deprem ve Afet Master Planı, Afet Yönetimi Stratejik Planı vb. planlamaları hazırlamak/hazırlatmak,

 

b) Deprem ve Afet Master Planı kapsamında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Afet ve Risk Yönetim stratejisi ve eylem planlarını belirlemek, bu eylem planlarının uygulanması için Valilik, ilçe belediyeleri, İtfaiye Daire Başkanlığı (TAYÖM), üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları vb. kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,

 

c) Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

ç) Deprem ve afet bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, afetlerle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak veya yaptırmak,

 

d) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Yönetim  Merkezi ile koordineli çalışmak ve çalışmalara destek veri üretimi sağlamak,

 

e) Afet konusunda bölge halkını bilinçlendirici ve uyarıcı çeşitli aktiviteler organize etmek ve yayınlar hazırlamak/hazırlatmak ,

 

f) Tekirdağ Valiliği Afet Yönetim Merkezi ve üst makamların vereceği emirler doğrultusunda çalışmalar yapmak,

 

g) Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel,  gönüllü, mesleki kuruluşlar arasında gerekli koordine ve işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını sağlamak,

 

h) İldeki kamu kurum ve kuruluşları AFAD vb. birimler ile telefon, fax, internet görüntülü muharebe sağlanması yönünde gerekli çalışmalar yapmak,

 

ı) Afetlere hazırlık amaçlı araç, gereç ve teknolojik ekipmanları temin etmek, çalıştırmak,

 

i) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihalelerle ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

 

j) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerektiğinde konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak veya hizmet satın almak,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

m) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Listesi
 • Fevzi UĞURLU
  Şube Müdürü
 • Caner Melih YILMAZ
  Jeoloji Mühendisi
 • Uğur KÖSE
  İnşaat Teknikeri
 • Cavit KANAR
  Teknisyen
 • Adem YILMAZ
  Hizmetli