TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Etik Komisyonu

ETİK GÜNÜ VE HAFTASI (25-31 MAYIS )

25 Mayıs 2004 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetlemek görev ve yetkilerine sahiptir.


2008 yılından itibaren ise her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü” , 25 Mayıs gününün içinde bulunduğu (25 – 31 Mayıs) haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanılmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda, kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, her yılı 25 Mayıs tarihinde Etik Günü ve 25 – 31 Mayıs tarihlerinde Etik Haftası çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir.


TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU


Ad Soyad Ünvan Görev
Fatih ÜNSAL Genel Sekreter Komisyon Başkanı
Av. Yıldız ÇELİKKOL 1. Hukuk Müşaviri Üye
Recai SUVARİ İnsan Kay. ve Eğ. D. Bşk. Üye
Av. Nevim KAÇAR Yazı İşleri ve Kararlar D.Bşk. Üye
Günnur GÜNGÖR İşçi ve İşveren İlişkileri Şube Müdürü (Etik Eğitmeni) Üye

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar
 • Halka Hizmet Bilinci Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.
 • Hizmet standartlarına uyma: Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar.
 • Amaç ve misyona bağlılık: Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler
 • Dürüstlük ve tarafsızlık: Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar
 • Saygınlık ve güven: Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
 • Nezaket ve saygı: Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
 • Yetkili makamlara bildirim: Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler.
 • Çıkar çatışmasından kaçınma: Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması: Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve hemşeri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamazlar.
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı: Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.
 • Savurganlıktan kaçınma: Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık: Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler: Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.
 • Mal bildiriminde bulunma: Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.

 • TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETİK EĞİTİCİSİ

  Günnur GÜNGÖR (Eğitim Şube Müdürü)


  TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ VERİLEN PERSONEL SAYILARIMIZ


  Kamuda Etik Kültürü Eğitimi
  Eğitmen Kişi Sayısı Tarih
  Doç. Dr. Kaan GAYTANCIOĞLU 90 04.11.2015
  Hafize ÖZHAN 66 25.05.2016
  Doç. Dr. Kaan GAYTANCIOĞLU 65 25.05.2017
  Hafize ÖZHAN 46 22.05.2018
  Dursun ÖZTÜRK 58 21.05.2019
  Günnur GÖNGÖR 774 16.02.2022 - 25.03.2022
  Günnur GÖNGÖR 1.330 23.05.2023 – 09.06.2023

  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu tarafından 17.06.2020 tarih ve E.15563 sayılı yazı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığından 2000 adet Etik Kurulu Rehberi istenmiş ve gelen Etik Rehberler Büyükşehir Belediyemizde çalışan tüm personele dağıtılmıştır.
  BİZE ULAŞIN
  ALO 153
  TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.