TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekirse yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda öneriler geliştirmek,

 

b) İlgili mevzuat çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, sektör nezdindeki çalışmalar doğrultusunda Belediye bünyesinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek,

 

c) Belediyede; bilgi teknolojileri ve e-belediye dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, faaliyet ve projelerin kurulmasına destek vermek, işlerin bilişim teknolojisiyle yapılması için gerekli olan tüm bilişim donanımları, işletim sistemleri, veritabanı, bilişim güvenliği ve diğer yazılımların teknik işlemlerinin gerçekleştirilmesini ve satın alınmasını sağlamak,

 

ç) Belediyenin çalışmalarının CBS uygulamalarında kullanımı ile ilgili standartların oluşturulması, ortak veri havuzuna işlenmesindeki yöntemlerin belirlenmesi ve bunların yayınlanmasını sağlamak,

 

d) Belediyedeki bilişim sistemleri ve uygulama projelerinin sürekli çalışmalarını sağlamak üzere tedbirler alınmasını ve bakım-onarım-güncelleme destek sözleşmeleri yapılmasını sağlamak,

 

e) Belediyenin elektronik olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştireceği veri erişim ve değişim standartlarını belirlemek,

 

f) Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak,

 

g) Belediyeyi ilgilendiren CBS altlığı teşkil edecek harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri toplamak, yayımlamak, mekansal analiz ve istatistikler oluşturmak,

 

ğ) E- Belediye, YBS ve CBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli işlemleri yürütmek,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kontrol ve Kayıt yetkililerini belirlemek,

 

i) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yürütmek.