TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Kentleşme, planlama ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olan zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazi şartlarını ortaya koymak ve planlama kademelerine veriler hazırlamak, mikro bölgeleme, jeolojik, jeofizik (sismolojik) geoteknik ve jeoteknik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak, önerilerde bulunmak ve teknolojiye dayalı aletsel laboratuvar çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

b) Zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek,

 

c) Büyükşehir Belediye sınırlarında, imar planlarının yapılması ve revize edilmesine yönelik yerleşime uygunluk amaçlı jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

ç) Zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite ve diğer bilimsel kurumlarla işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

 

d) Büyükşehir Belediye yatırımlarından; bina, yol, köprü, tünel, doğalgaz geçiş güzergahı ve alanlarında zemin araştırmalarını yapmak veya yaptırmak, mevcut mevzuat doğrultusunda gerektiğinde zemin etüt raporlarını onaylamak,

 

e) Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,

 

f) Kentsel risklerin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

g) Deprem bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenlemek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim malzemeleri yapmak veya yaptırmak,

 

ğ) İlçe Belediyelerinin parsel bazında zemin etüt raporlarına yönelik yapacağı araştırmalarda standart belirlemek,

h) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanının oluşturulması ve sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

ı) Mikrobölgeleme, jeolojik ve jeoteknik etüd  çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

 

i) Bina ve zemin hareketleri deprem davranışlarının tehlike ve risklerinin izlenmesine yönelik ivme ölçer, deprem kayıtçıları vb. cihazlarla yerel sismik ağ kurularak jeofizik (sismolojik) çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

j) Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

k) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihalelerle ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

 

l) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerektiğinde konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak veya hizmet satın almak,

İlgili mühendisi olmayan ilçe belediyelerine ait parsel bazındaki zemin etüt raporlarını incelemek ve onaylamak,

 

n) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde yapılacak olan imar denetimi sırasında ilgili Daire Başkanlığının talebi üzerine görev alanına giren konularda ilçe Belediyelerini denetleme yetkisini kullanmak,

 

o) Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,

 

ö) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

p) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

r) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.