TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanlarında, fiziksel mekan kalitesini arttıracak ve ilave değerler kazandıracak iyileştirmelerin yapılması konusunda vizyon geliştirmek ve projeler üretmek,

 

b) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları ve yetki alanı içerisinde, Kentsel Dönüşüm alanlarının tespitini, projelerinin üretilmesini, geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

 

c) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak taraması, model araştırma, plan-proje uygulamaları yapmak-yaptırmak, yerli ve/veya yabancı uzman ve destek kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek,

 

ç) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanına giren çöküntü alanlarında; kentsel ölçekte büyük projeler üretmek, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm, kentsel geliştirme projeleriyle kent vizyonunu belirlemek ve geliştirmek,

 

d) Afet risklerinin belirlenmesi, afet tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

 

e) Görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan konular ve alanlara yönelik olan projelerin gelişimini ve tanıtımını destekleyici ulusal ve/veya uluslararası düzeyde; bilimsel toplantılar, paneller, bilgi şölenleri, konferanslar, seminerler vb. etkinlikler düzenlemek,

 

f) Belediye hizmetlerine dair memnuniyet sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,  tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretilmesini sağlamak,

 

g) Tekirdağ halkına güvenli, sürdürülebilir ve yaşanılır mekanlar oluşturmaya yönelik stratejiler ve projeler üretmek,

 

ğ) Düzensiz gelişmiş konut alanlarında yaşayanların barınma hakkını dikkate alarak, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla kısa, orta ve uzun vadede,  kentsel dönüşümü toplumsal bütünleşme ile ele alarak, üst ölçekli planlarla uyumlu planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yürütmek,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

j) Üst yönetim tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.