TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda, riskli alanların, riskli yapıların, rezerv alanları ve kentsel dönüşüm gelişim alanlarının tespit edilerek,  projelerinin hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

 

b) Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde gerçekleştirilecek faaliyetlerin kentsel dönüşüm ve gelişim plan ve projelerine uygunluğunun sağlanabilmesi için uygulama yol haritası niteliğindeki “Kentsel Dönüşüm Master Planı”nın hazırlanması/hazırlattırılması ve yürürlüğe girmesi için gerekli tüm iş ve işlemleri yürütmek,

 

c) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanlarında planlama çalışmalarını yapmak,

 

ç) Belediye Meclisine sunulmuş olan imar planlarını etkileyen konulardan, ilgili Komisyona havale edilmiş olanlar hakkında, Komisyon toplantılarına katılım sağlanarak, Komisyonu bilgilendirmek,

 

d) Belediye bünyesinde gerçekleştirilen ve kentsel dönüşüm alanlarını ilgilendiren projelerin oluşum ve/veya yapım aşamalarında gerekli katkıda bulunmak,

 

e) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda belirtilen riskli yapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

f) İlçe Belediyelerine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda görüş bildirmek,

 

g) Şikayetleri yerinde inceleyerek, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve halkı konu hakkında bilgilendirmek,

 

ğ) Daire Başkanlığınca üretilen veya ürettirilen mekansal olarak sorgulaması yapılabilecek tüm verilerin; Bilgi Sistemi içerisinde depolanması, güncellenmesi ve kullanıcılara sunulması için gerekli çalışmaları yürütmek, risk ve yerleşime uygunluk haritaları için teknolojik gelişmelerin ve mevzuat değişikliklerinin takip edilerek uygun üretim standartlarını hazırlamak,

 

h) Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisine giren konularda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) veri tabanı altlıklarını oluşturacak verileri hazırlamak, sayısallaştırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

ı) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık, hizmet alımı ve diğer ihalelerle ilgili tüm evrakların hazırlanıp ihale birimine sunulmasını sağlamak,

 

i) Görev alanına giren konularla ilgili bilgilendirici eğitim (her türlü afiş, broşür, kitapçık vb.), sempozyum, vb. etkinlik ve organizasyonlar yapmak, yaptırmak, bu konularla ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak ve teknik incelemelerde bulunmak,

 

j) Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak,

 

k) Müdürlük faaliyetleri ile ilgili proje üretmek amacıyla; araştırmalar yapmak, yaptırmak, gerektiğinde konuyla ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak veya hizmet satın almak,

 

l) Birimler arası koordinasyon ve yönetimi geliştirici çalışmalar yapmak,

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

o) Daire Başkanı ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.