TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Kentsel alanlardan uzak, nüfus yoğunluğu düşük, ekonomik ve sosyal ilişki ağları sınırlı, temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olan küçük toplum birimlerinin tümünün birlikte planlanması, uygulanması esasına dayanan kırsal kalkınma çalışmalarında bulunmak,


b) Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının arttırılması amacıyla tarım sektörünün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve kırsal ekonominin çeşitlendirilip iyileştirilmesi için programlar hazırlayıp, projeler uygulamaya koymak ve takibini yapmak,


c) Üretici örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesine dönük faaliyetlerde bulunmak,


ç) Kırsal alt yapının ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,


d) Kırsal çevrenin korunması için çevreci tarım uygulamalarının geliştirilmesi, orman ekosistemlerinin korunması, orman kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve korunan alanların yönetilip, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,


e) Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik envanter, bitki, odun dışı orman ürünleri (Frenk üzümü, kızılcık, sumak vb.) ve arı, alabalık gibi doğal ürünleri araştırmak, proje üretmek, uygulamak, 


f) Mevcut tarım ürünlerinden elde edilen gelirin arttırılması için üretim-pazarlama zincirinin eksik noktalarını tespit etmek ve giderilmesi için projeler hazırlamak, uygulamaya koymak,


g) Doğa turizm kapasitesinin arttırılıp, geliştirilerek tanıtılmasını sağlamak,


ğ) Kısal yerleşim alanlarında istihdam alanlarını arttırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak ve uygulanmasını sağlamak,


h) Tarımda gelişmişliğin göstergesi olan hayvancılık gelirlerinin payını arttırmak, bu yönde istihdamı geliştirmek ve doğal üretim faktörlerini koruyup değerlendirmek bakımından bölge hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak,


ı) Hayvancılığın gelişmesinin önündeki temel sorun olan kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meraya olan baskıyı azaltmak ve toprak ıslahı için gerekli olan baklagil yem bitkileri ekimini yaygınlaştırmak,


i) Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması ile mevcut tarımsal üretim deseninin değiştirilmesi, katma değeri yüksek, işçilik talebi fazla ürünlerin üretimini arttırmak amacıyla projeler hazırlamak ve uygulamak,


j) Çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine gayret etmek (arıcılık, süs bitkileri, aromatik ve tıbbi bitkiler),


k) Yerel ürünlerin ve mikro ölçekli işletmelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek,


l) Kırsal turizmin önünü açacak faaliyetlerde bulunmak,


m) Toprak koruma ve verimliliği konularında çalışmalar yapmak (organik madde noksanlığı vb.),


n) Bağcılığın ve zeytinciliğin gelişmesi yönündeki engellerin kaldırılması için çok yönlü çalışmalarda bulunmak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,


o) Tarımsal üretici örgütleriyle yakın işbirliği içinde bulunmak, onların mesleki faaliyetlerine destek vermek.


ö) Kırsal kesimle ve tarımın muhtelif konularına ilişkin eğitim yayın programları hazırlamak ve bunları uygulamak,


p) Coğrafi potansiyelin, çevre ve tarım arazilerinin geliştirilmesi için projeler hazırlayıp uygulamak,


r) Kırsal alanda alt yapı, çevre ve yöresel ürünlerin işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik vizyon çalışmaları yapmak, yaptırmak,


s) Görevleri ile ilgili konularda kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası vb. diğer uluslararası kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ayrıca uygun görülmesi halinde ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve katılım sağlamak,


ş) Görev ve yetki alanı içinde kırsal ve bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi ile ilgili Belediye tarafından kurulmuş ve kurulacak olan her türlü şirket ve iştiraklerle koordinasyonu, şirket ve iştiraklerle olan ilişkilerde Belediyenin menfaatlerini korumak, şirket ve iştiraklerin hizmet, karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun çalışmasını sağlamak,


t) Uygun görülürse ilçelerde birimler oluşturularak Müdürlüğe ait görevlerin ilçeler bazında yürütülmesini sağlamak,


u) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,


ü) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


v) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.