TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak, 


b) Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli işlemleri yürütmek, yürüttürmek,


c) Belediyenin görev alanında bulunan arazilerin ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını yapmak, yaptırmak,


ç) Tarımsal alt yapılarda yenilenebilir enerjin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak yaptırmak,


d) Kırsal kalkınmanın sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak,


e) Kırsal alt yapının ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak


f) Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak


g) Tarım ve hayvancılık ürünlerinden elde edilen gelirlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak


ğ) Kırsal yerleşim alanlarında istihdamı arttırmaya dönük araştırmalar yapmak, yaptırmak


h) Toptancı hallerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,


ı) Toptancı hallerle ilgili Belediye Meclisinin ve encümeninin almış olduğu kararların uygulanmasını sağlamak,


i) Görevleri ile ilgili konularda kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, gerçek kişiler, sivil toplum kuruluşları ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,


j) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


k) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,


l) Daire Başkanlığı olarak eğitim ve yayım faaliyetleri yapmak,


m) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.