TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tarımsal Altyapılar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını, korunmasını, geliştirilmesini sağlamak, çiftçilerin hizmetine götürülmek üzere gerekli araştırma, etüd, hizmet ve yatırımlara ait program ve projeleri yapmak ve yaptırmak, bunlardan kabul görenleri uygulamak ve uygulatmak,


b) Tarımsal sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli tesislerin (gölet, yer altı, yer üstü bendi, sulama havuzu, pompaj vb.) kurulması, ıslahı ve tevsii ile ilgili proje ve inşaatları yapmak ve yaptırmak,


c) Belediyenin yetki alanında bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık, harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak veya yaptırmak,


ç) Belediyenin yetki alanında bulunan arazilerin ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak projeler geliştirmek, büyük ölçekli planlama çalışmalarında görüş belirtmek


d) Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn'ye kadar olan yer üstü sulama tesislerinin kurulması ve ıslahı ile ilgili etüt, planlama ve projeler yapmak veya yaptırmak, uygulanmalarını sağlamak,


e) Sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol ve münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak,


f) Orman yerleşim bölgelerinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik hizmetleri yürütmek,


g) Tarımsal sulama işletmeciliğinin ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,


ğ) Yenilenebilir enerjinin (güneş, rüzgar vb.) tarımsal alt yapılarda kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,


h) Arazi planlaması ve toprak koruma projeleri yapmak ve yaptırmak, yapanlara yasalar çerçevesinde yardımcı olmak,


ı) Yapımı tamamlanan ve işletmeye alınan tesisin önceden hazırlanan esaslar çerçevesinde devir işlemini bir sözleşmeyle yapmak, devir işlemlerini düzenleyen yönetmelik ve tip sözleşme hazırlamak,


i) Tesisi işletenler veya onların temsilcileriyle birlikte sulama çizelgesi hazırlamak,


j) Her bitki için yıllık su ihtiyacı, sulama sayısı ve sulama aralığını gösterir çizelge düzenlemek, sulama randımanını saptamak,


k) Kullanılan su miktarı ile yapılan yıllık işletme bakım ve onarım giderlerine göre su ücretlerinin tespiti için öneride bulunmak,  


l) Tesisi devir alan tüzel kişiliğin (kooperatif vs.) yıllık bütçesinin düzenlenmesi sırasında gerekli desteği sağlamak,


m) Tesisi devir alan işletmelerde bulunan toprak - su ustalarını ve çiftçileri tarımsal konularda kurumsal ve uygulamalı olarak eğitmek,


n) Makinist, elektrik teknisyeni, motor tamirlerinin eğitimi için ilgili (DSİ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Üniversite vb.) kuruluşlarla işbirliği yapmak,


o) Tesisi devir alan işletmecilerin/kooperatiflerin organlarındaki idareci, yönetici, muhasebeci ve denetçilerin eğitimlerini konu ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlamak,


ö) Tesisi işleten tüzel kişilerin teknik işlerini kontrol etmek, kontrol sonucu tespit edilen aksaklıkların giderilmesi için her türlü yardımda bulunmak,


p) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,


r) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


s) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.