TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Haller Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye sınırları içinde toptancı hallerinin kurulması çalışmalarını yürütmek,


b) Toptancı hallerini, hal yönetim birimi vasıtasıyla yönetmek,


c) Toptancı hallerindeki malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasına yönelik çalışma ortamını sağlamak amacıyla gerekli alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak, yaptırmak,


ç) Toptancı hallerindeki malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri önlemek için gereken tedbirleri almak,


d) Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak,


e) Malların toptancı haline giriş-çıkış, muhafaza, depolama ve satışının, yönetmelik hükümlerine uygun yapılmasına ilişkin her türlü önlemi almak ve uygulamaya koymak,


f) Toptancı halin işletilmesine yönelik olarak Belediye meclisinin ve encümeninin almış olduğu kararları uygulamak ve uygulatmak,


g) Toptancı hallerinde bulunan işyerlerinin kira, devir ve satışlarına dair işlemleri yürütmek,


ğ) Mevzuatın öngördüğü zaman ve esaslar çerçevesinde teminat miktarlarını ve tahsilat esaslarını belirlemek,


h) Toptancı haldeki personelin daha yetkin hale gelebilmesi için eğitim programları düzenlemek ve katılımı sağlamak. 


ı) İlgili mevzuat çerçevesinde gerekli hizmet birimlerini oluşturmak, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdam etmek,


i) Müdürlük ve hal yönetimi birimince yapılması gereken görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi işlem sistemini kurmak, gerekli donanımı sağlamak,


j) Hal kayıt sistemini kullanacak belediye uygulama yöneticisini tayin etmek ve yetkilendirilecek personeli belirlemek,


k) Toptancı hal faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet satın alım işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini sağlamak,


l) Halin bulunduğu yerde sebze ve meyvelerin fiyatları ile ihracat potansiyelinin sağlıklı olarak belirlenmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak,


m) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,


n) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


o) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.