TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
1. Hukuk Müşavirliği
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesini adli, idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile ulusal ve uluslararası hakem heyeti nezdinde yürürlükteki mevzuat ve Başkanlık tarafından verilen yetki sınırları içerisinde temsil eder,


b) Belediye tarafından ya da Belediyeye karşı açılmış icra takipleri ve davaları takip etmek, neticelendirmek ve bunlara ilişkin dosyaları düzenleyerek kayıtlarını tutar,


c) Başkanlık ve diğer birimlerden ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri içinde kolaylıkla çözümlenebilecek konular dışında intikal ettirilen, mevzuatta açık hüküm bulunmayan, hukuki bakımdan tereddütlü olan konularda istişari mahiyette hukuki mütalaa bildirir,


d) Müşavirliğin görev konuları ile ilgili olarak idari-adli yargı mercileri, icra müdürlükleri ile kamu-özel hukuk kişileri nezdinde gerekli her türlü yazışmaları imza yönergesinde belirtilen usul ve esaslar içerisinde yapar,


e) Belediye Başkanlığına karşı açılmış olan dava ve icra takipleri ile Belediye tarafından açılmış dava ve icra takiplerinde, ihtilafların sulh yoluyla halli, davadan feragat, davayı kabul, davayı takip etmemek, temyiz ve itiraz etmemek,  hukuki takibe başlanmamış ve sarf edilecek masraf ve emek gözetildiğinde tahsilinde fayda görülmeyen alacaklar ile hukuki takibe başlanmakla birlikte tahsil kabiliyeti olmayan alacaklardan vazgeçilmesi hususlarında gerekli işlemleri, gerekli izinleri alarak yapar,

 

f) Yasa ve Yönetmelik gereği gerekli görülen komisyonlar ile Başkanlık ve Genel Sekreterlik Makamınca gerekli görülen toplantılara katılır.