TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek, yetkileri kullanmak,

 

b) Gelişen nüfus, ekonomik ve sosyal koşullara göre Büyükşehir Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi atıklarına ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

c) Mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde ilçe belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, lisanslı firmalar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

 

ç) Tıbbî atık yönetim sisteminin uygulanmasına yönelik hizmetleri yürütmek,

 

d) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile tıbbi atık sözleşmesi yapmak,

 

e) Atık piller, bitkisel atık yağlar, ömrü tükenmiş lastikler, elektrikli ve elektronik atıkların toplanması ve yönetimi ile ilgili olarak mevzuatla Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak,

 

f) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalarda ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak ve eğitimleri desteklemek,

 

g) Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek,

 

ğ) Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği her türlü etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

h) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçenin Şubesi ile ilgili kısmını hazırlamak,

 

ı) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

i) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.