TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek, yetkileri kullanmak,

 

b) Gelişen nüfus, ekonomik ve sosyal koşullara göre Büyükşehir Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi atıklarına ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

c) Müdürlük görev ve yetkilerine ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol ve denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontroller ve denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak, 

 

ç) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini işletir/işlettirir. Büyükşehir tıbbi atık yönetim planını yapmak/yaptırmak,

 

d) Çevre yönetim biriminin çalışmalarını koordine etmek, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerin çevre denetimleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek, 

 

e) Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütülmesini sağlamak,

 

f) Kurumsal atık yönetimini (tehlikeli atık, tıbbi atık, ÖTL, atık pil, bitkisel atık yağ, atık madeni yağ, AEEE) sağlamak,

 

g) Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasına yönelik çalışmalarda ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak ve eğitimleri desteklemek,

 

ğ) Kurum genelinde Sıfır Atık Sisteminin yönetimini sağlamak,

 

h) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan denizlerde kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yürütmek ve bu kapsamda yetki devri yapılması için ilgili bakanlıklara başvuru yapmak, 

 

ı) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

 

i) ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi icracı birimi olarak çalışmaları yürütmek,

 

j) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

k) Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi önerisi hazırlamak,

 

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

 

n) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.