TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Enerji Yönetimi ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek,

 

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

c) İklim değişikliği ile mücadele, ozon tabakasının korunması ve temiz enerji politikalarının izlenmesi, bu hususta ulusal ve uluslararası çalışmaların takibi ve yönetmelikler ve uluslararası sözleşmeler kapsamında kurumumuzun yerine getirmekle yükümlü olduğu çalışmaları yürütmek, gerekli raporları hazırlamak ve hazırlatmak,

 

ç) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin verimli kullanımı, binalarda enerji performansı, genel aydınlatma ve yenilenebilir enerji hakkındaki yönetmelikleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yürütmek,

 

d) Tekirdağ İlinin yenilenebilir enerji veri tabanının oluşturulması, iklim değişikliğine neden olan emisyonların izlenmesi (sera gazı emisyonları vb.), ozon tabakasının korunması, hava kalitesinin yönetimi ve karbon ayak izi esaslı vb. çalışmaları izlemek, kontrol etmek, envanter oluşturmak ve raporlamak,

 

e) Kentin çevre gelişim planına uygun olarak yerel iklim değişikliği eylem planı ile birlikte sürdürülebilir enerji, temiz hava ve karbon eylem planlarını hazırlamak,

 

f) İklim değişikliğine uyum politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yerel ölçekteki çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 

g) Kentin enerji kaynakları kullanılarak temiz enerji temini konusunda çalışmalar yapmak, iklim değişikliğine karşı mücadele süreçlerinde ve yenilenebilir kaynak sistemlerinin plan ve projelerin hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak,

 

ğ) Yerelde iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının Belediyemiz bünyesinde koordinasyonunu sağlamak, hazırlanan iklim değişikliği eylem planlarının uygulanması için kapasite geliştirme faaliyetleri düzenlemek veya düzenletmek, kapasite geliştirmesi konusunda uygulanabilir projeler hazırlamak ve hazırlatmak,

 

h) Küresel ısınma etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent oluşturulması için Tekirdağ İli sera gazı emisyon envanterinin de içinde olduğu Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu planı güncellemek ve izleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,

 

ı) Yerel ölçekteki ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik hazırlanan Temiz Hava Eylem Planları kapsamında ısınmadan kaynaklı hava kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütmek,

 

i) Temiz hava eylem planı kapsamında, özellikle Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen emisyon sınır değerleri için katı yakıt ve fuel-oil vb. kullanılan konut, iş yeri gibi alanlarda gerekli sistemlerin sağlanması amacıyla çalışmaları izlemek, kontrol etmek, envanter oluşturmak ve raporlamak,

 

j) Isınma amaçlı katı yakıtların tüketimi aşamasında kontrolün sağlanması için; yakıt depolama yerlerinin mevzuat şartlarına uygunluğu, kullanılan katı yakıta ait analiz raporu, uygunluk belgesi vb. evrakların kontrolünü yapmak, 

 

k) Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının denetim maddesinde yer alan hususlarda ısınmadan kaynaklı hava kirliliği için koordinasyon yetkisine istinaden, hava kirliliğine neden olan kurum, kuruluş, konut ve işyerlerini denetlemek, kirletmeye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için gerektiğinde ilgili kurumlara bildirmek, 

 

l) Enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilir ve yenilenebilir temiz enerji, iklim değişikliği ve düşük karbon salınımı ile ilgili konularda AB, Kalkınma Ajansı vb. destek ve hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,

 

m) Kurumun enerji verilerinin analizini, raporlamasını, yayılımını yapmak,  verim artırıcı Etüt ve Proje çalışmaları yürütmek, önerileri oluşturmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 

n) TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kalite sisteminin kurulmasının ve yürütülmesinin ilgili diğer müdürlüklerle birlikte sağlanması,

 

o) İlgili Kanun ve Yönetmeliklerde bahsi geçen Belediye hizmet binaları ile tesislerinde Enerji Etüdünün yapılmasının, Enerji Kimlik Belgesinin ilgili müdürlükler tarafından alınmasının takibini yapmak ve ilgili  yerler için enerji yöneticisi görevlendirmek,

 

ö) Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) elektrik üretim tesislerinin yapılmasını sağlamak ve kurumun hizmetlerinde kullanmak,

 

p) Müdürlük görev ve yetkilerine ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol ve denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontroller ve denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak, 

 

r) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

 

s) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

 

ş) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.