TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak belediyenin basın - yayın politikasını belirlemek,

 

b) Günlük, haftalık, aylık gazete, dergi ve mecmuaların aboneliğinin yapılarak ilgili birimlere dağıtılması ile yerel ve ulusal medyada yer alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tüm konuların takip edilip, kayıt edilmesi ve arşivlenmesini sağlamak,

 

c) Yerel ve ulusal medyada yer alan haberlerin taranarak, gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, hakaret vb. haberler içeren konuların tespit edilip, üst yönetimi bilgilendirmek, üst yönetimin talimatı ile tekzip işlemlerini yapmak ve tekzip işlem dosyası oluşturarak sonucunu takip etmek,

 

ç) Tekirdağ ve belediye ile ilgili araştırmalar yaptırılması, mevcut veya yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülen kitap, CD ve DVD'lerin basımı ve yayınlanması hizmetlerini yürütmek,

 

d) Tekirdağ ve Belediye ile ilgili belgesel-tanıtıcı-bilgilendirici filmlerin hazırlanması veya yaptırılmasını sağlamak,

 

e) Büyükşehir web TV ve web Radyosunun işletilmesini sağlamak,

 

f) Belediye ile ilgili tüm açılışların takip edilerek, internet sitesinde veya Belediyeye ait sosyal medya araçlarında yayınlamak, yerel ve ulusal görsel, sesli ve yazılı medyaya servis etmek,

 

g) Günlük, haftalık, aylık gazete, dergi ve bilgilendirme yayınları hazırlayarak veya hazırlatarak dağıtmak ve arşivlemek,

 

ğ) Belediye icraatlarının, tarihi mekân ve yerlerin fotoğraf - video ve film çekim izinlerini vermek,

 

h) Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetlerin medya ve halka etkin bir şekilde tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla her türlü reklâm-tanıtım-prodüksiyon görsellerini hazırlamak veya hazırlatmak,

 

ı) Belediye ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışını sağlamak,

 

i) Basın toplantıları ve projelerle ilgili organizasyonlarda konu hakkında bülten dosyası hazırlanarak basının önceden bilgilendirilmesini sağlamak,

 

j) Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerine ve Tekirdağ'a yönelik duyuru, tanıtım, bilgilendirme amaçlı film ve animasyon hazırlamak, afiş, broşür, pankart, takvim, billboard gibi materyallerin tasarımını yaparak basımını gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak,

 

k) Büyükşehir Belediyesinin web sayfasını yıl boyunca bilgi ve fotoğraflarla güncellemek, Tekirdağ'daki çalışma ve gelişmeleri halka duyurmak,

 

l) Başkan mesajlarını hazırlamak,

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

o) Üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.