TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Balkan Türkleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin, yurt dışındaki yabancı belediyeler ile karşılıklı işbirliği ve kardeş kent ilişkilerini başlatmak, geliştirmek ve Tekirdağ ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesine öncülük etmek,

 

b) Başkanlık makamına gelen yabancı yazıların çevirisini yapmak, yaptırmak ve işlemlerini gerçekleştirmek,

 

c) Başkanlık makamının yabancı ziyaretçileri için tercüman temin etmek,

 

ç) Başkanlık makamının yurtdışı ziyaret programlarının organizasyonunu ve koordinasyonunu yapmak,

 

d) Uluslararası düzeyde kongreler ve konferanslar organize etmek ve bunların koordinasyonunu ve finansmanını sağlamak,

 

e) Ülkemizde ikamet eden diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların Belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde destek sağlanmak,

 

f) Yabancı belediyelerle bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanması, koordinesi ve uygulanmasını takip etmek,

 

g) Belediye faaliyetlerinin yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını sağlamak amacıyla yazılı ve görsel materyal geliştirmek,

 

ğ) Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgisi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı, yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, yabancı dilde broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak; dağıtımını sağlamak,

 

h) Yerel yöneticilik alanında yapılacak yurt dışı gezi, gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak, hazırlatmak,

 

ı) Dış medyada Tekirdağ'ı takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek Tekirdağ'ın imaj ve prestiji için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,

 

i) Belediyenin AB'ye uyum süreci çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,

 

j) Diğer daire başkanlıklarının Avrupa Birliği ile ilgili projelerine destek vermek,

 

k) Diğer ülkelerin şehircilik yapısının ve yerel örgütlenmesinin incelenmesini sağlamak,  bu konuda Belediyenin diğer birimlerine rehberlik yapmak,

 

l) Belediyenin uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve işbirliklerini yürütmek için il içinde, yurt içinde ve meclis kararı ile yurt dışında irtibat ofisleri oluşturmak,

 

m) AB kurumlarınca hazırlanmış bilgi ve belgeleri tercüme ettirerek yayımlamak,

 

n) Kentin tanıtımında ve gelişiminde aktif görev yapan bazı yabancı ülke temsilcilerine yapmış oldukları katkılardan dolayı “Fahri Hemşerilik Beratı'' verilmesini önermek, uygun görüldüğü takdirde de gerekli organizasyonları gerçekleştirmek.

 

o)Tekirdağ'ın gelişimi ve tanıtımı açısından yararlı olacağı düşünülen uluslararası kurum ve kuruluşlara, belediye mevzuatında belirtilen şartları yerine getirmek suretiyle üye olunmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

 

ö) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

p) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

r) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.