TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin yetki ve sorumlulukları dahilinde yapılacak olan  "Kentsel Dönüşüm Projeleri”nin uygulama alanları, deniz ve kara ulaşımı, toplu taşıma, yollar, istasyonlar ve iskeleler, raylı sistemler, alt yapı, çevre koruma, otobüs terminalleri, açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, toptancı halleri, açık ve kapalı Pazar yerleri,  mezbahalar, umumi tuvaletler, belediye hizmet binaları, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek; kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri yürütmek; imar planı bulunmayan alanlarda kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin, imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak; kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonlarına rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat)   konularında gereken idari desteğin verilmesini sağlamak, pazarlık usulü uzlaşma sağlanan taşınmazlara ilişkin gerekli idari işlemleri, tapu devir işlemlerini ve kayıt işlemlerini yapmak; uzlaşma sağlanamayan taşınmazlara ilişkin evrakı 1. Hukuk Müşavirliğine iletmek ve mahkeme sonucuna göre gereken idari işlemleri yapmak,

 

b) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların ön alım (Şuf'a) hakkı ile satın alınmasına,  Tapu Müdürlüğünde belirlenen ferağ bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın belediye mülkiyetine geçirilmesine yönelik işlemleri yapmak,

 

c) Kentsel dönüşüm projeleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların, kamulaştırma dışında; ihale, eksiltme veya arttırma yoluyla satın alınmasına yönelik ihale ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri ilgili birime iletmek ve sonucunu takip etmek,

 

ç) Gecekondu önleme bölgeleri ile kentin sosyal konut ihtiyacının tespit edilmesi ve bu konuda mevzuat gereği yasal ve idari işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

d) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların ilgili mevzuat çerçevesinde satın alınması işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

e) Kamulaştırılması uygun görülen imar planı bulunmayan alanlarda olan taşınmazların, kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin ve imar planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

f) Tapu Müdürlüğünde belediye adına tescil işlemi tamamlanan taşınmaz maliklerine kamulaştırma bedelinin ödenmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

 

g) Kamulaştırma işlemleri tamamlanıp bedeli ödenen ve yıkılması gereken binalara ait bilgilerin, ilgili birime iletilmesini sağlamak,

 

ğ) Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması, rapor yazımı ve parsel sahiplerinin pazarlığa çağırılması (tebligat) gibi konularda sekreterya görevini yürütmek,

 

h) Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak, taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek, Belediyeye ait taşınmazların tapu sicillerinde değişiklik işlemlerini yapmak, Belediyenin kamulaştıracağı veya irtifak hakkı tesis edeceği taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi koymak,

 

ı) Kamulaştırma sonucu Belediye adına Tapu Müdürlüğünde tescili gereken taşınmazların teslim alınmasına yönelik işlemleri yapmak, Tapu Müdürlüğünde devir işlemlerini tamamlayarak, tapu belgelerini almak,

 

i) Kamulaştırma, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında,   gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak,

 

j) Belediye Meclisine ve Encümenine sunulacak evrakın süresi içerisinde ilgili birime havalesini yapmak, Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini sağlamak, Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal eden konular hakkında mahkeme veya hukuk müşavirliğince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak, iletmek,

 

k) İlçe belediyeleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılan bilgi edinme amaçlı başvurulara ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde cevap vermek,

 

l) Kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe belediyelerince ihtiyaç duyulan çalışma konularında bilgi ve teknik destek sağlamak,

 

m) Belediyenin ihtiyacı olan taşınmazların takas yolu ile elde edilmesi, kamuya ait taşınmazların 2942 sayılı Yasanın 30 uncu maddesi hükmüne göre devir alınması işlemlerini yürütmek,

 

n) Kamulaştırılan taşınmazlara karşılık olarak para yerine, taşınmazın değerine eş Belediyenin başka bir taşınmazının verilmesi, taşınmazlar arasında bedel farkı doğarsa bu bedelin tahsil edilmesi veya ödenmesi ile tapu tesciline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

 

o) Özel ve tüzel kişiler ile diğer resmi kurumlarca talep edilen imar planları içinde veya dışında bulunan alanlardaki kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma ve Bütçe Programına alınmasına ilişkin dosyayı hazırlayıp Belediye Meclisinde karar alınmasını sağlamak, karar sonrasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca ilgili diğer işlemleri yaparak kamulaştırma işlemini sonuçlandırmak, tapuda Belediye adına tescilini sağlamak,

 

ö) Kamulaştırma işlemleriyle ilgili özel ve tüzel kişiler ile diğer resmi kurumlarla gerekli tüm yazışmaları yapmak ve bilgilendirmeleri gerçekleştirmek,

 

p) Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüğünde görevli bir Harita Mühendisinin (Jeodezi ve Fotogrametri, Geometik, Harita ve Kadastro Mühendisi) bulunmaması halinde gerekli olan kamulaştırma folyelerini İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ilgili Harita Şube Müdürlüğüne hazırlatmak,

 

r) Meslek odaları ve Ticaret/Sanayi Odası vb. kuruluşlardan teknik veri desteği almak,

 

s) Belediyeye ait kamulaştırma yoluyla elde edilen ve kullanımda olan alanların envanterini çıkarmak, Emlak ve Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü ile koordinasyonu ve verilerin sisteme girilmesini sağlamak,

 

ş) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlükle ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

t) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak, yaptırmak,

 

u) Konuyla ilgili mevzuat ve üst yönetim ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.