TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) İş Programını; Belediyenin Stratejik Planı, performans programı ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmek,

 

b) Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, deniz ve kara ulaşımı, toplu taşıma, yollar, istasyonlar ve iskeleler, raylı sistem, alt yapı, çevre koruma, depolama ve arıtma, otobüs terminalleri, açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, sulama göletleri, toptancı halleri, açık ve kapalı pazar yerleri, mezbahalar, umumi tuvaletler, belediye hizmet binaları, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek,

 

c) Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları ilgili mevzuat çerçevesinde satın almak,

 

ç) Belediyeye ait olan mevcut taşınmazları yönetmek, taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa, tahsis, kiralama, plan örneği, ayırma, birleştirme, cins değişikliği, yola terk, ihdas, sınır tespiti, geçici işgal, irtifak hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap-işlet devret veya yap-işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek, bu taşınmazlarla ilgili süresiz olarak değiştirme, satın alma, önalım, kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yürütmek,

 

d) Belediyenin ihtiyacı olan özel mülkiyetteki taşınmazların, satın alınmasına yönelik işlemleri yapmak ve tapu işlemlerini sonuçlandırmak,

 

e) Tasarruf hakları Belediyeye geçen taşınmazların devir-teslim ve tapu işlemlerini sonuçlandırmak,

 

f) Belediye taşınmazlarının değerlendirilmesi, korunması, en karlı ve verimli şekilde işletilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, müstakil ve hisseli taşınmazların satılması ve satın alınmasını sağlamak, gerektiğinde izale-i şüyu davası açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.

 

g) Belediyenin mülkü olan taşınmazların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bunların değer artışlarının günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak,

 

ğ) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

h) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

ı) Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet Takdiri Komisyonu kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değer tespitlerini yaptırmak,

 

i) Belediye mülkiyetinde bulunan ya da bu amaçla satın alınan gayrimenkullere kat karşılığı inşaat yaptırılması konusunda gerekli ihale dokümanını hazırlamak/hazırlatmak,

 

j) 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda belediyelere verilen yetkiler çerçevesinde Daire Başkanlığı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

k) 5393 sayılı Kanunun 69 ve 73'üncü maddeleri gereği Daire Başkanlığı'nın görev alanındaki işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

 

l) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.