TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyeye ait taşınmaz malların satış ve kiraya verilmesine yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, ihale işlem dosyasını hazırlayıp Encümene sunmak, ihale sonrası diğer işlemleri tamamlamak,

 

b) Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak,

 

c) Belediye görev ve hizmet alanına giren konularda taşınmaz kiralanması yapılması gerektiğinde ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurumları ile protokol ve idari sözleşmeler düzenlenmesini sağlamak,

 

ç) Belediye hizmetlerinin sunulması için gerekli olan taşınmaz kiralamalarına yönelik araştırmaları yapmak, belediye birimlerinden gelen teklifleri değerlendirerek konuya ilişkin idari iş ve işlemleri yürütmek, envanterini ve kayıtlarını tutmak,

 

d) Belediye taşınmazları ile Belediye tasarrufundaki kıyı ve dolgu alanları üzerinde tespit edilen işgallerin tahliye edilmesi ve tahliye sağlanıncaya kadar ecrimisil alınması için ilgili birimlere bildirimde bulunmak,

 

e) Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan ve kiraya verilen taşınmaz malların envanterini ve kayıtlarını tutmak,

 

f) Daire Başkanlığının her türlü demirbaş, kırtasiye ve benzeri ihtiyaçlarını tespit ederek teminini sağlamak,

 

g) Daire Başkanlığı zimmetine verilecek olan araçları teslim almak, bakım ve onarımları için ilgili birimle iletişim kurmak,

 

ğ) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında Müdürlüğe yapılan başvuruların süresi içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak,

 

h) Belediyenin tüm tapu tescil ve takip işlemlerini yapmak,

 

ı) Taşınmazlara ait irtifak, intifa, haciz, ipotek, şerh, beyanların işlenmesi ve kaldırılması işlemleri, cins değişikliği, ihdas, sınır tespiti, plan örneği, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde döner sermaye ücret işlemleri, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması ve tapu tescillerinde tapu harcı tahakkuk işlemlerini yürütmek,

 

i) Belediye taşınmazlarına dair tapu senetlerinin ilçe ve mahallelere göre elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda hazırlanan tapu senetlerinin saklanması, korunması, tasnif, düzeltme ve güncellenmesi işlemlerini yürütmek,

 

j) Belediye taşınmazlarının Emlak Bildirimlerinin ilgili belediyelerine verilmesi ve taşınmaz tespit işlemlerini yürütmek,

 

k) Belediye taşınmazlarının, ilgili yönetmelik ve eklerine göre gruplandırılarak liste halinde elektronik ortamda saklamak,

 

l) Taşınmaz bilgilerinin aylık periyodlarla güncellenmesi, Belediyeye ait tapu evrakları, harita ve imar durumlarının kayıt altında tutulması, zemindeki kullanım durumlarını tespit etme işlemlerini yürütmek,

 

m) Belediyeye ait tapuların her yıl emlak rayiç değerlerini güncelleyerek ilgili dairesine bildirilmek,

 

n) Belediye taşınmazları ile ilgili olarak imar planı çerçevesinde uygulama yapmak, ifraz (ayırma), tevhit (birleştirme), yola ve park'a terkin işlemlerini yürütmek,

 

o) Gecekondu önleme bölgeleri ile uygulama yapılan alanlarda yer alan ipotek ve terkin işlemlerine dair diğer işlemleri yürütmek,

 

ö) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tescil harici taşınmazların imar ve diğer mevzuat doğrultusunda kadastral tespitlerini yapmak, konu hakkında gerekli dosyaları hazırlamak ve ilgili kurumla yazışmalar yaparak tüm işlemleri tamamlamak,

 

p) Gerek Belediyeye ait taşınmazların, gerekse Belediyede ihtiyaç halinde diğer kurumlara ait taşınmazların kadastral işlemlerini takip etmek,

 

r) Kıyı ve dolgu alanlarının Belediyeye devir veya tahsisine dair kadastral dokümanları hazırlamak ve ilgili kurumla yazışmalar yapmak, gerektiğinde ortak çalışma yürütmek,

 

s) Resmi kurumlara taşınmaz tahsisi, tahsisin kaldırılması veya taşınmaz satışı işlemleri ile resmi kurumlardan mülkiyet devrinin alınması işlemlerini yürütmek,

 

ş) Belediye şirketlerine taşınmaz kullanım hakkı devir işlemlerini yerine getirmek,

 

t) İlgili mevzuat kapsamında; kamu tüzel kişileri veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriyle takas, trampa, yatırım karşılığı mülkiyet devri vb. işlemleri yürütmek,

 

u) Belediye ait taşınmaz mallar veya üst hakkı Belediyeye verilmiş olan kıyı, dolgu ve donatı alanları üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için irtifak hakkı-üst hakkı tesis etmek, buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek,

 

ü) Hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında tapudan terkin edilmesi işlemlerini yürütmek,

 

v) TOKİ'ye konut karşılığı taşınmaz devri ve TOKİ taşınmazlarının devir alınması işlemleri, kamu yararı kararı olan sivil toplum örgütlerine yer tahsisi işlemleri, Belediyeye taşınmaz mal hibe edilmesi işlemleri ile doğrudan temin yoluyla taşınmaz satın alınması işlemlerini yapmak,

 

y) Gerekli hallerde kamulaştırma işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılması için Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden talepte bulunmak,

 

z) İlçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesinin kendi mülkiyetlerindeki taşınmazlarla ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası kapsamındaki işlemleri yürütmek,

 

aa) Belediye adına Tapuda tescilli olan “yol, park, yeşil alan, çocuk bahçesi” cinsindeki taşınmazların tapu kütüğünden terkin işlemlerini yapmak, Belediyeye şartlı veya şartsız olarak bağışlanan taşınmaz malların usulüne uygun olarak kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

ab) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ac) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal kayıt ve kontrol işlemlerini yapmak, yaptırmak,

 

aç) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer işlemleri yapmak, yaptırmak.