TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda büyükşehir belediyelerine verilen görevleri yürütmek, yetkileri kullanmak,

 

b) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak,

 

c) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek,

 

ç) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak,

 

d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması ve bertaraf bedelini belirlemek,

 

e) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmek,

 

f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması ve bertarafı faaliyetlerini denetlemek,

 

g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım tesisleri ile depolama sahalarına izin vermek ve gerektiğinde bu izni iptal etmek,

 

ğ) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırmak,

 

h) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yılsonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirmek,

 

ı) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamak,

 

i) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikâyete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetkileri çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak,

j) Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği konularda etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

k) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçenin Şubesi ile ilgili kısmını hazırlamak,

 

l) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçe çalışmaları konularında Şubesi ile ilgili raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına sunmak,

 

m) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

n) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.