TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları konusunda büyükşehir belediyelerine verilen görevleri yürütmek, yetkileri kullanmak, 


b) Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları ile doğal afet atıklarının toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı ile ilgili yönetim planı hazırlamak, 


c) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarını belirlemek, kurmak/kurdurtmak ve işletmek/işlettirmek, 


ç) Depolama sahası yerinin seçimi, inşaatı veya işletilmesi sırasında çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak, 


d) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması, taşınması, bertaraf bedelini belirlemek,  


e) Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını taşımak isteyen kişi veya kuruluşlara "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" (Ek-1) düzenlemek, izinsiz döküm yapıldığının tespiti halinde, ilk tespitte 3 (üç) ay, ikinci tespitte 6 (altı) ay, üçüncü tespitte 1 (bir) yıl süreyle Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesini geçici veya süresiz olarak iptal etmek ve hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları için toplama, taşıma hizmeti verecek firmaların adresleri ve telefon numaraları ile nakliye bedellerini halkın bilgileneceği şekilde ilan etmek, 


f) Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının rehabilitasyon amaçlı kullanılması, geçici biriktirilmesi, geri kazanılması ve bertarafı faaliyetlerini izinlendirmek ve denetlemek, 


g) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları depolama sahalarına izin vermek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen süre içerisinde olumsuzlukların ve eksiklerin giderilmediğinin/tamamlanmadığının tespiti halinde, depolama sahalarının faaliyetini ilk tespitte 1 (bir) ay, ikinci tespitte 3 (üç) ay, üçüncü tespitte 6 (altı) ay ve dördüncü tespitte 1 (bir) yıl süre ile geçici veya süresiz olarak durdurmak ya da bu izni iptal etmek, 


ğ) Toplanan inşaat/yıkıntı atıklarını öncelikle altyapı çalışmalarında kullanmak/kullandırtmak,  


h) İlçe Belediyeleri ve Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından Hafriyat Yönetim Sistemi'nde düzenlenen “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgeleri” kapsamında izinli sahalara/alanlara götürülmesi gereken hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının izinli sahalara/alanlara götürülüp götürülmediğinin teyidi amaçlı düzenlenen “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Döküm ve Onay Belgesi” (Ek-2) nin uygunluğunu denetlemek,


ı) Uygun görülmeyen Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Döküm ve Onay Belgelerinde, hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarını 18.03.2004 tarih 25406 sayılı R.G.'de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara aykırı olarak çevre kirliliğine neden olacak şekilde alıcı ortama verdiği tespit edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının izinli sahalara/alanlara götürülmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesinde ilan edilen İnşaat/Yıkıntı Atığı Döküm İzin Bedeli/Hafriyat Döküm İzin Bedelinin (m³ başına) on (10) katı olarak tahsil ettirerek atık üreticileri veya taşıyıcıların yazılı beyanına veya yapılacak ölçüm sonuçlarına istinaden yeni Atık Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-3) düzenlettirmek,


i) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oluşan, toplanan, geri kazanılan ve bertaraf edilen hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarına ilişkin istatistiki bilgileri valilikler aracılığı ile yıl sonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirmek, 


j) Doğal afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz Merkezi kararlarını uygulamak, 


k) Çevre ve çevre sağlığının korunmasına ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol/denetimlerde, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetkileri çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak, 


l) Görev ve sorumluluklarının gerektirdiği konularda etüt, plan ve proje yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, 


m) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısmını hazırlamak,  


n) Stratejik plan, faaliyet raporu, performans programı ve bütçe çalışmaları konularında Müdürlük ile ilgili raporları hazırlayıp Daire Başkanlığına sunmak, 


o) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak