TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a)  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek,

 

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

c) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki cadde, bulvar, meydan ve yolların temizliği ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak, 

 

ç) Şubenin görev alanına giren konularda çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik bilgilendirici eğitim faaliyetleri ile projeler yapmak, yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yürütmek, 

 

d) Müdürlük görev ve yetkilerine ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol ve denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontroller ve denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak, 

 

e) Çevre yönetim biriminin çalışmalarını koordine etmek, Büyükşehir Belediyesine ait tesislerin çevre denetimlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, 

 

f) Çevresel etki değerlendirmesi kapsamına giren Belediyeye ait tesislerin ÇED raporu ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

 

g) Isınma amaçlı katı yakıtların tüketimi aşamasında kontrolün sağlanması için; yakıt depolama yerlerinin mevzuat şartlarına uygunluğu, kullanılan katı yakıta ait analiz raporu, uygunluk belgesi vb. evrakların kontrolünü yapmak, 

 

ğ) Hava kirliliğine neden olan kurum, kuruluş, konut ve işyerlerini denetlemek, kirletmeye neden olan faktörleri kaldırmak için gerekli önlemleri almak/aldırmak,  gerektiğinde ilgili kurumlara bildirmek, 

 

h) Gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden; gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların da desteğini alarak; mevzuata uygunluğu yönünde denetlemek ve ihlali durumunda idari yaptırım uygulamak, 

 

ı) İlgili kurumlar ile çevresel gürültü haritalama ve eylem planlarını ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara göre hazırlamak/hazırlatmak,   

 

i) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan denizlerde kirliliğe neden olan her türlü gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların denetimini, kontrolünü ve bunlarla ilgili gerekli yasal işlemleri yürütmek ve bu kapsamda yetki devri yapılması için ilgili bakanlıklara başvuru yapmak, 

 

j) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, 

 

k) Deniz aracı ve ekipman ile deniz yüzeyindeki kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak, toplatmak, 

 

l) Deniz sınırları içinde meydana gelen deniz kazalarında; acil arama ve kurtarma faaliyetlerine tarafımızdan talep edilmesi halinde envanterde bulunan araç, ekipman ve personel ile destek vermek,  

 

m) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların talep ettikleri hizmetleri, gerektiğinde ücret karşılığında Müdürlükte mevcut tekne ve teçhizatlarla destek vermek, 

 

n) Büyükşehir sınırları içerisindeki halka açık kıyı alanlarında (İskele, yürüyüş alanları, kayalıklar, vb.) ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak veya toplattırmak, 

 

o) Yaz sezonu süresince halka açık plajlar ile Büyükşehir Belediyesi işletmesinde yer alan plajların temizliğini yapmak veya yaptırmak, 

 

ö) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplattırmak, depolamak, toplanan atıkların bertarafa hazır hale getirilmesi için susuzlaştırma, arıtma ve tortu ayrıştırılması hizmetlerini yapmak veya yaptırmak; bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, 

 

p) Liman Başkanlığı ve diğer kurumlar tarafından yapılacak; batık, terk edilmiş ve yarı batık küçük tonajlı (kayık, balıkçı teknesi, gezi teknesi vb.) teknelerin çıkarılması, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların (iptidai olarak, illegal olarak yapılmış çekek yeri, bağlama yeri, indirme bindirme yerleri, deniz içerisinde yer alan tonozlar, vb.) gerektiğinde sökülmesi çalışmalarında teçhizat bulunması halinde destek vermek, 

 

r) Kamuya açık kıyılara illegal olarak bağlama yapan teknelerin kaldırılması için yetkili kurumlarla koordinasyonu sağlamak, 

 

s)  Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi önerisi hazırlamak,

 

ş) Olası afet durumlarında mevcut deniz araçları ile kara yoluyla ulaşılması zor alanlara deniz yoluyla ulaşımın sağlanmasına destek vermek, 

 

t) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan deniz suyundan gerektiğinde numuneler almak/aldırmak, analiz çalışmalarını takip etmek, ilgili makamlara rapor vermek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

 

u) Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren deniz mücavir alanında gemilerden kaynaklanan ve deniz araçlarının neden olduğu kirliliği araştırmak, deniz araçlarını kontrol etmek, deniz kirliliğine neden olan gemi ve deniz araçları ilgili kamu kurumlarına bildirmek, yetki devri için çalışma yapmak/yaptırmak,

 

ü) İl genelinde uluslararası mavi bayrak, cittaslow (Sakin Şehir) vb. turizmi geliştirici faaliyetler için gerekli başvuruyu yapmak, takip etmek ve yönetmek, 

 

v) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

 

y) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

 

z) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.