TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çevre ve Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile bu Kanunlara istinaden çıkarılan/çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmek,

 

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve temizlenmesi konularında etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,

 

c) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundaki cadde, bulvar, meydan ve yolların temizliği ile ilgili çalışmaları yapmak/yaptırmak, 

 

ç) Müdürlük görev ve yetkilerine ilişkin olarak rutin ve/veya şikayete istinaden yapılan kontrol ve denetimlerde kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında yetki çerçevesinde gerekli yasal ve idari işlemleri uygulamak, yapılan kontroller ve denetimlerde tespit edilen yetki dışı konularda ise yetkili kurumlara gerekli bildirimleri yapmak, 

 

d) Çevresel etki değerlendirmesi kapsamına giren Belediyeye ait tesislerin ÇED raporu ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak, 

 

e) Gürültü kaynaklarını programlı, programsız veya şikâyetlere istinaden; gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların da desteğini alarak; mevzuata uygunluğu yönünde denetlemek ve ihlali durumunda idari yaptırım uygulamak, 

 

f) İlgili kurumlar ile çevresel gürültü haritalama ve eylem planlarını ilgili yönetmeliklerde belirtilen standartlara göre hazırlamak/hazırlatmak,   

 

g) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan deniz, liman ve sahillerde, deniz kirliliği konusunda araştırmalar yaparak plan ve projeler geliştirmek, uygulanmasını sağlamak, 

 

ğ) Deniz aracı ve ekipman ile deniz yüzeyindeki kaynağı belirsiz katı atıkları toplamak, toplatmak, 

 

h) Büyükşehir sınırları içerisindeki halka açık kıyı alanlarında (İskele, yürüyüş alanları, kayalıklar, vb.) ve kıyıya yakın deniz yüzeyinde yer alan kaynağı belirsiz katı atıkları karadan ve denizden yapılan çalışmalar ile toplamak veya toplattırmak, 

 

ı) Yaz sezonu süresince halka açık plajlar ile Büyükşehir Belediyesi işletmesinde yer alan plajların temizliğini yapmak veya yaptırmak, 

 

i)  Yerine getirdiği hizmetler ile ilgili olarak ücret tarifesi önerisi hazırlamak,

 

j) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan mavi bayraklı plajlar için deniz suyundan gerektiğinde numuneler almak/aldırmak, analiz çalışmalarını takip etmek, ilgili makamlara rapor vermek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, 

 

k) İl genelinde uluslararası mavi bayrak vb. turizmi geliştirici faaliyetler için gerekli başvuruyu yapmak, takip etmek ve yönetmek, 

 

l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, 

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 

 

n) İlgili mevzuat, daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.