TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Büyükşehir sınırları içinde çevre sağlığının ve temizliğinin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin il düzeyinde uygulama programlarını ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için gerektiğinde diğer kurumlarla da işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

c) Daire Başkanlığının yetki alanı ve sorumlulukları çerçevesinde çevreye olumsuz etkileri olan faaliyetleri izlemek, yetkilendirildiği alanlarda denetlemek ve gerektiği durumlarda faaliyeti durdurmak üzere işlemleri başlatmak,

 

ç) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı yönetim sistemini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, bu atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulması ve işletmesini yapmak/yaptırmak,

 

d) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

e) Yetki çerçevesinde gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütmek,

 

f) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizliği ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

g) Sorumluluk alanındaki konularda halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, organizasyon, yarışma, tanıtım ve yayın işlerini yapmak/yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, katılım sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yürütmek,

 

k) Mevzuatta belirlenen görev ve sorumlulukların gerektirdiği konularda koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde ilçe belediyeleri, yetkilendirilmiş kurum/kuruluş, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile sözleşmeler ve/veya protokoller yapmak/yaptırmak,

 

l) Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu yönde uygulanan sistemleri geliştirmek,

 

m) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

n) Daire başkanlığı görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

o) Yürürlükteki mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak/hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

ö) Daire Başkanlığına ait Taşınır ve Taşınmaz Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

p) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.