TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığının görevleri ile ilgili diğer Dairelerle koordineli olarak yürütülecek olan imalatların yapım ve/veya denetlenmesini sağlamak,

 

b) Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerin çalışmalarının, etkin ve verimli bir şekilde yürütülüp gerçekleştirilmesi için iş dağılımında denge ve esneklik sağlamak, bu amaçla kadrosunun iş bölümü ve çalışma düzenini belirlemek, alt grupları izlemek, kordineli etmek, Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili periyodik toplantılar düzenleyerek yaptırılacak işler hakkında personele açıklamalarda bulunmak, yol göstermek, gerektiğinde yardım etmek, önerilerde bulunmak ve aksaklıklara çözüm bulmak,

 

c)Belediyenin hedef, strateji ve politikaları doğrultusunda Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek,

 

ç) Müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, müdürlüklere emir ve talimat vermek,

 

d) Daire Başkanlığı ile ilgili şikâyetleri ilgili müdürlüklere iletmek ve değerlendirilmesinde katkı sağlamak amacıyla çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını takip etmek,

 

e) İş güvenliği ve çalışma ortamının sürekli geliştirilmesi için gereken önlemlerin alınması sağlamak,

 

f) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Daire Başkanlığı ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

g) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

ğ) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

 

h) Daire Başkanı, kendisine verilen görevlerin ilgili mezuatta gösterilen şekilde etkin ve verimli, Belediyenin misyon ve vizyonuna uygun olarak yürütülmesinden ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında üst yönetime karşı sorumludur.