TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Proje Geliştirme ve Yapım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yeşil alan olarak ayrılan yerleri düzenlemek ve yol, meydan, kavşak, refüj, kaldırım gibi alanların bitkisel düzenlemelerini yapmak; park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak


b) Belediye Meclisinin kararına göre yapacağı anlaşmaya uygun olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev alanına giren yapım, işlerini yapmak, yaptırmak,


c) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık ve kültür hizmetleriyle ilgili bina ve tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak,


ç) Günlük, aylık, yıllık ve 5 yıllık programlar yapmak, tahmini ihale ve diğer maliyetleri belirlemek, şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek


d) Uygulamalar öncesinde hazırlanan projelerin maket, 3 boyutlu model gibi yöntemlerle tanıtımını sağlamak, gerektiğinde anketler yaparak, alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak


e) Programa alınan yeşil alanların (park çocuk bahçesi, çocuk oyun grupları, piknik alanı, kent ormanı, fidanlıklar, mesire yerleri, huzur bahçeleri, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, v.b.) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarımını yapmak veya yaptırmak,


f) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,


g) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında fidanlıklar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanları kurulmasını sağlamak,


ğ) Park ve bahçe sahaları, ağaçlandırma sahaları, çocuk bahçeleri, yaya bölgeleri ve şehir planlamasında tespit edilen sahalarda, yeşil alan tesis edilecek bölgeleri belirlemek ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapmak,


h) Yeşil alanlar için sulama ve aydınlatma tesisatlarını kurmak veya kurdurmak.


I) Başkanlık makamınca yapılması istenen iş ve hizmetlere ait her türlü arazi etüt, keşif ve fizibilite yapmak veya yaptırmak


i) Park ve bahçeler, yeşil alanlar, koru alanları ile kent içerisindeki ana arterler ve kavşaklarda bulunan her türlü mimari ve peyzaj ögesi, süs havuzları, kentsel ve kırsal peyzaj yapı elemanları yapmak veya yaptırmak


j) İmar planlarında umumi kullanıma ayrılmış olan düzenleme ortaklık payı ve kamulaştırma ortaklık payından oluşturulan alanların tümünde gerekli olan park, bahçe, yeşil alanlar, oturma alanları, spor alanları, yürüyüş yolları, kırsal ve kentsel rekreasyon alanları yapmak veya yaptırmak


k) Park ve yeşil alanlarda kullanılacak çocuk oyun gruplarını, fitness aletlerini, spor sahalarında kullanılacak diğer malzeme ve ekipmanları temin etmek


l) Değişik ölçekte ve içerikte projeler üretmek, proje yarışması düzenlemek, bu projeleri yönetimi ve uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak.


m) Projeler için Müdürlükler arası gerekli koordinasyon sağlamak.


n) Kamu yararı gözetilen talep başvurularının incelenmesi, arazi etüt çalışmalarının yapılması, gerekli görülmesi durumunda söz konusu alan için proje ve keşif dosyalarının hazırlanıp,  ihale edilmesini sağlamak


o) Proje teknik şartnamesine ve ihtiyaç listesine göre hazırlanan projelerin hizmet alımı işlemlerini yürütmek.


ö) Yapım işlerinde kullanılmak üzere her türlü araç gereç satın almak veya kiralamak