TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait tüm iş makinası, hizmet araçları ve sabit tesis (konkasör ve asfalt plenti) bakım ve onarımlarını sağlamak, Makine parkını sürekli işler halde bulundurmak.


b) Tüm iş makinası ve hizmet araçlarının mevcut ambar ve atölye imkânları ile yapılamayanların hizmet alımı yolu ile tamir-bakım, onarım, yedek parça, lastik vb. ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerini sağlamak.


c) Belediyemiz birimleri ile irtibata geçerek yeni alınması talep edilen taşıt ve iş makinelerini tespit ederek performans programı ve bütçeye koymak, ihale yoluyla veya DMO kanalıyla satın alma işlemlerini yürütmek.


d) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı araç, iş makinesi ve sabit tesis (konkasör ve asfalt plenti)  kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzeme, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve demirbaş malzemeler gibi ihtiyaçların teminini sağlayarak, stokların bulundurulmasını, ambar işlemlerinin yürütülmesini nakil, depolama ve dağıtımının yapılmasını sağlamak.


e) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin misyon ve vizyonu doğrultusunda birimi ile ilgili stratejik hedeflerin oluşturulması ve uygulamasını sağlamak, bu doğrultuda bütçe teklifi hazırlamak, uygulamak, bütçe ve performans gerçekleşmelerini izlemek, ilgili üst yönetime raporlamak.


f) 5216 Sayılı Yasa ile verilen; görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek.


g) Daire başkanlığının hizmet alanı içine giren işlerin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlayarak, Başkanın onayına sunmak.


h) Kurumun yıllık iş programları çerçevesinde; Başkanlığının çalışma esas ve usullerini gözden geçirerek görevlerin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak, yetkisini aşan hususlarda Başkanlık Makamınca alınan prensip kararlarını uygulamak.


ı) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Başkanlık Makamına tekliflerde bulunmak.


i) Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesiyle ilgili politikaları belirleyerek onaya sunmak, onaylanan politikaların uygulamalarını izlemek.


j) Başkanlıkça onaylanmış çalışma programına göre bütçenin program gereklerine uygun biçimde harcamasını yapmak ve hesaplarını tutmak.


k) Bağlı birimler ve üst makamlar arasında uyumlu haberleşme ile koordinasyonu sağlamak. 


l) Bağlı birimlerin çalışmalarını kontrol etmek, denetlemek ve yönlendirmek.


m) İhtiyaçlar doğrultusunda kurum işlevlerinin daha verimli ve ekonomik olmasına ilişkin değişiklikleri tespit etmek ve bunların gerçekleşmesini sağlamak.


n) Başkanlık Makamınca istenen ve mevzuatça öngörülen kurul ve komisyonlara katılmak.


o) Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kapsamında çalışan personelin, genel sağlık ile iş güvenliği hususlarını 6331 sayılı kanuna göre yerine getirmek, iş emniyetini sağlamak için her türlü tedbiri almak. 


ö) Makina İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kapsamında tüm süreçlerin, ilgili yönetmelikler, şartlar ve mevzuatlar gereğince doğru, zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme çalışmalarını gerçekleştirmek.