TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Tünel, köprü, yol, sosyal tesisler, kültür objeleri, heykeller, terminal, liman, tahkimatlar, kıyı düzenlemeleri vb. toplu ulaşım, park projelerini yapmak veya yaptırmak,

 

b) Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklerin talepleri doğrultusunda gerekli araştırmayı yaparak projeler üretmek ve bu projeleri ilgili müdürlüklere bildirerek yapımını sağlamak,

 

c) Belediye sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan yerlerde açık ve kapalı spor sahalarının etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak,

 

ç) Kredilerle finanse edilecek projeler yapmak, yaptırmak ve izlemek,

 

d) Yatırım ve hizmetler için ihtiyaç duyulan her türlü projeyi yapmak veya yaptırmak,

 

e) Fikir düzeyine ya da ön avam, kesin ve de tatbikat projelerini yapmak veya yaptırmak,

 

f) Gerektiğinde kentsel tasarım yatırımları gerçekleşinceye kadar gerekli malzeme seçimini, dekorasyonunu, işletme ve otomasyon hususlarını kontrol etmek ve izlemek,

 

g) Proje teknik şartnamesine ve ihtiyaç listesine göre hazırlanan projelerin hizmet alımı işlemlerini yürütmek,

 

ğ) Proje hizmet alım işi ihale dosyasındaki ihtiyaç listesine ve şartlarına göre projelerin ve keşif dosyasının, yükleniciye tam ve eksiksiz bir şekilde yaptırılmasını sağlamak,

 

h) Yüklenici tarafından yapılan proje ve keşfin, imara uygunluğu ve teknik açıdan doğruluğu yönünden takip etmek,

 

ı) Müdürlük bünyesinde yapılmasına karar verilen projeleri çizmek ve keşfini hazırlamak,

 

i) Belediye sınırları dahilindeki mabet, sağlık, eğitim ve kültür tesislerinin, gelen talepler doğrultusunda her türlü bakım, onarım ve malzeme desteği için etüt, keşif ve metraj çalışmalarını yapmak, yıkılacak binaların projelerinin keşiflerini hazırlayıp yıkımı gerçekleştirmek,

 

j) Yapımı planlanan tüm projelerin ihale dosyalarının hazırlanarak ilgili birime aktarmak,

 

k) Planlanan ve yapımı yürütülen tüm projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak,

 

l)  Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek ve takip etmek,

 

m) Mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası kuruşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi meslek örgütleriyle proje teknolojileri geliştirme için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişi sağlamak,

 

n) Kent bütününde fiziki ve sosyal bakımdan az gelişmiş yerlere projeler geliştirerek sosyologlarla, kent merkezi iş alanları ve prestij merkezlerinin projelendirilmesi için kent ekonomistleriyle, ulaşım mühendisi, ekolojist, sistem analisti, arkeolog, sanat tarihçisi gibi uzmanlarla çalışmak,

 

o) 'Yapı-İşlet-Devret' yöntemiyle ve/veya kat karşılığı yapılacak olan işlerle ilgili ihale dosyaları hazırlamak veya hazırlatmak,

 

ö) Her türlü sanat objeleri yaptırmak veya satın almak (Heykel, seramik, plastik sanat objeleri, vb.),

 

p) Üretilmesi düşünülen tüm projelerle ilgili avan projeler, uygulama projeleri üretmek ve bunlara ait keşif dosyaları, maliyet hesapları yapmak veya bütün bunları hizmet alımı yoluyla satın almak, kontrol etmek, hakkedişlerini düzenlemek,

 

r) Her türlü projeleri yapmak, yaptırmak ve projeler için gerekli olan tüm mimarlık, mühendislik, peyzaj mimarlığı, jeoteknik etütler gibi tüm hizmetleri kendi bünyesindeki personel ile veya satın alma yoluyla karşılamak,

 

s)  Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerinin taleplerini hazırlamak,

 

ş) Ödeme emri belgesi (tahakkuk) düzenlemek ve takibini sağlamak,

 

t) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

u) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ü) Müdürlükçe yürütülen ihalelere ait doğrudan temin dosyalarının takibini yapmak,

 

v) İlçe Belediyeleri ve resmi kurumlardan gelen malzeme ihtiyaçlarını başkanlık onayı ile karşılamak,

 

y) Daire Başkanlığına bağlı tüm müdürlüklerin malzeme ve demirbaş taleplerini karşılamak dağıtımını ve takibini yapmak,

 

z) Müdürlüğe ait tüm evrakların zimmet defterine kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,

 

aa) Daire Başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kaydını tutmak 

 

ab) Daire Başkanlığı personelinin izin ve rapor formları düzenlemek ve izinlerini takip etmek,

 

ac) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

 

aç) Taşınırların her türlü tehlike ve olağanüstü duruma karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak, bu sebeplerden doğan azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

 

ad) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

 

ae) Hurda karşılığı yıkılması gereken binaların ihalelerini 2886 sayılı Kanun kapsamında yürütmek ve yıkım işinin sonuçlandırmasını sağlamak,

 

af) İlgili mevzuat hükümleri, üst yönetim ve Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.