TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yapı İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) İmalatların projeye uygun ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek, 


b) İmalatları kullanıma hazır hale getirmek ve hak edişlerini hazırlamak, 


c) İşin geçici ve kesin kabulünü yapmak, 


d) Kesin hesapları yaptırmak, 


e) Yapılan imalatların uygulanma safhasının yönetimi ve denetimi kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince iyi bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlamak,


f) İhalesi yapılarak tamamlanmış olan işlerin; her türlü kesin hesap, ara kesin hesap, tasfiye ve fesih hesaplarını inceleyerek tashih ve tasdikini temin etmek, 


g) Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan kat karşılığı ve emanet inşaatlarının kesin hesap tetkik, tahsisi ve tasdiklerini temin etmek, 


h) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, 


i) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 


j) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak, 


k) İlçe Belediyelerinin talepleri üzerine her türlü teknik hizmetlerle ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak,

 
l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 


m) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,  


n) İlgili mevzuat hükümleri, üst yönetim ve Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.