TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yapı İşleri ve Kontrol Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Sözleşmeye bağlanan her türlü üst yapı yapım işleri,  ilgili mevzuatlara göre yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilmesini ve gerçekleştirilmesini sağlamak,


b) Sözleşmeye bağlanan her türlü üst yapı yapım işlerinin yer teslimini, teknik ekip ile birlikte tutanak ile yapmak,


c) İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan üst yapı yapım işlerinin uygulama projelerine, mahal listelerine ve teknik şartnamelere göre imalatların işin başından, iş bitimine kadar  uygunluğunu denetlemek, ara hak edişlerini, geçici kabulünü, kesin hesap kesme hak edişini ve kesin kabulünü yapmak,


ç) İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan üst yapı yapım işlerinin isim değişikliği ruhsatı ve işin geçici kabulü yapıldıktan sonra yapı kullanım izin belgesini almak/aldırmak, yapı için gerekli abonelik işlemleri (doğalgaz, elektrik, su, pissu vb.) yapmak/yaptırmak,


d) İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanan üst yapı yapım işlerinin uygulanması safhasında; idarenin talebi veya Yapım İşleri Genel Şartnamesinin projenin uygulanması başlıklı  12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası gereğince proje tadilatı yapılacak işlemler ile malzeme değişikliği istenen konuları  ilgili birime bildirmek, ilgili birimin onayı sonucu; yapılan tadilat veya değişiklikler ile ilgili mukayeseli maliyet (artan/azalan imalatlar ile ilgili Y.İ.G.Ş ilgili maddeleri gereğince birim fiyat oluşturmak, metraj çalışmaları yapmak/yaptırmak vb.) iş ve işlemlerini yapmak,


e) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretmek, 


f) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,


g) Konusu ve birimi ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,


ğ) İlçe belediyelerinin talepleri üzerine her türlü teknik hizmetlerle ilgili görevlendirme yapılmasını sağlamak, 


h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şubesi ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


ı) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44'üncü maddesi kapsamında müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, Müdürlük bünyesinde bulunan taşınırların her türlü tehlike ve olağanüstü duruma karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak, bu sebeplerden doğan azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,


i) İlgili mevzuat hükümleri, üst yönetim ve daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.