TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Gerekli incelemeleri yapmak suretiyle, kültür merkezi, terminal, mezbaha, kafe, restoran, sosyal tesis, gençlik merkezi, spor merkezi, itfaiye bina ve tesisi, çok amaçlı salon, öğrenci  yurtları veya konukevleri, kreş, gündüz bakım evi, yaşlı bakım evi, engelli bakım evi, aşevi, katlı otopark, yeraltı otoparkı, bilim merkezi, gezegen evleri, sosyo kültürel tesis (aş evi, amfi tiyatro vb.) belediye hizmet binaları ve yardımcı tesisleri, haller (sebze, meyve ve balık), yüzme havuzu, çocuk trafik eğitim parkı, belediye üretim tesisi, hayvan barınağı, soğuk hava depoları, mezarlık vb. tesislerin yapımı ve kapsamlı onarımı ile ilgili projeleri  personel yetkinliği ve kendi iş planına uygunluğu dahilinde üretmek, üretilen projelerin ilgili müdürlüklerce yapımını ve hayata geçirilmesini sağlamak, 


b) Belediye bünyesindeki birimlerin  (a) maddesi kapsamında iletilen talepleri doğrultusunda gerekli araştırmayı yaparak projeler üretilmesini sağlamak, projeleri yapmak veya yaptırmak, 


c) Kredilerle finanse edilecek projeler yapmak, yaptırmak ve izlemek, 


ç) Proje teknik şartnamesine ve ihtiyaç listesine göre hazırlanan projelerin hizmet alımı işlemlerini yürütmek,


d) Proje hizmet alım işi ihale dosyasındaki ihtiyaç listesine ve şartlarına göre projelerin ve keşif dosyasının, yükleniciye tam ve eksiksiz bir şekilde yaptırılmasını sağlamak,


e) Müdürlükçe hizmet alımı yapılan proje ve keşfin, imar mevzuatına uygunluğu ve teknik açıdan doğruluğu yönünden takip etmek ve kontrolünü sağlamak,


f) Müdürlük bünyesinde yapılmasına karar verilen projeleri çizmek ve keşfini hazırlamak,


g) Yapımı planlanan projelerin ( basit onarım hariç) ihale dosyalarının hazırlanarak ilgili birime göndermek, 


ğ) Müdürlük bünyesinde planlanan ve yapımı yürütülen tüm projelerin sunum ve raporlarını hazırlamak, 


h) Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek ve takip etmek, 


ı) Mesleki alanlarda ulusal ve uluslararası kuruşlarla, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi meslek örgütleriyle proje teknolojileri geliştirme için diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alışverişi sağlamak, 


i) 'Yap-İşlet-Devret' yöntemiyle ve/veya kat karşılığı yapılacak olan işlerle ilgili ihale dosyaları hazırlamak veya hazırlatmak, 


j) Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü bünyesindeki ihale işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yürütmek, 


k) Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp sonuçlandırılmasını sağlamak,


l) Yıkım kararı alınan binaların, yıkım projelerini, keşiflerini hazırlayıp veya hazırlatıp 2886 sayılı veya 4734 sayılı Kanunlar  kapsamında ihale yöntemi ile yıkım işlemini gerçekleştirmek, 


m) Müdürlük bünyesinde üretilmesi düşünülen tüm projelerle ilgili avan projeler, uygulama projeleri üretmek ve bunlara ait keşif dosyaları, maliyet hesapları yapmak veya bütün bunları hizmet alımı yoluyla satın almak, kontrol etmek, hak edişlerini düzenlemek,


n) Müdürlük bünyesindeki işler için ödeme emri belgesi (tahakkuk) düzenlemek ve takibini sağlamak, 


o) Müdürlük bünyesinde stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçe ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 


ö) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44'üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak, kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, müdürlük bünyesinde bulunan taşınırların her türlü tehlike ve olağanüstü duruma karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak, bu sebeplerden doğan azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,


p) Müdürlükçe yürütülen ihalelere ait doğrudan temin dosyalarının takibini yapmak, 


r) Daire Başkanlığı ile ilgili tüm şube müdürlüklerini ilgilendiren konularda yazışma işlemlerini yürütmek, arşivlemek, gelen-giden evrak kaydını tutmak, 


s) İlgili mevzuat hükümleri, üst yönetim ve daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak, 


ş) Etüt ve Projeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek etüt, proje ihale hazırlığı çalışmalarında, avam proje aşamasında, ihale dosyasının tamamlanmasından önce, itfaiye, isg ve bilgi işlem konuları hakkında ilgili birimlerden yazılı görüş talep etmek, bu konularda toplantı düzenlemek,


t) Yatırım programındaki projeler ile ilgili gerek görülmesi halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan veya tüzel kişilerden müşavirlik hizmeti almak,