TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar


a) İşletilmesi belediyenin sorumluluk bulunan hizmet binaları ile tesislerinde kullanılan elektrik, sıhhi tesisat ve mekanik sistemlerinin periyodik bakımlarını, küçük ölçekli basit onarımlarını, müdürlüğü bünyesindeki personel yetkinliği ve kendi iş planına uygunluğu dahilinde yürütülmesini sağlamak.


b) Teknik konularda proaktif ve reaktif bakımlar (plansız, planlı, periyodik, kestirici, önleyici ve arızaya müdahale bakımları) hakkında Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü çalışanların eğitilmesini sağlamak, 

 

c) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, görev sorumluluk ve niteliğine uygun yetiştirilmesini, eğitim almasını ve yetkilendirilmesini sağlamak.

 

d) Yetkilendirilmiş nitelikli personel ile diğer birimlerin ihtiyacı olabilecek elektrik, sıhhi tesisat ve mekanik sistemlere ait kontrol ve periyodik bakım raporlarının düzenlenmesini sağlamak, bakımı eksik veya iş kazası potansiyeli yüksek sistemler ile çalışılmasını önlemek.


e) Belediye sınırları dahilindeki mabet, sağlık, eğitim ve kültür tesislerinin, gelen talepler doğrultusunda her türlü bakım, onarım ve malzeme desteği için etüt, keşif ve metraj çalışmalarını yapmak, 


f) 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin verimli kullanımı, binalarda enerji performansı, genel aydınlatma ve yenilenebilir enerji hakkında hazırlanmış yönetmelikler ile bu yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri takip etmek, yönetmeliğin gerektirdiği çalışmaları yürütmek.

 

g) Elektrik, doğalgaz, petrol ve türevleri enerji kaynaklarının verimli kullanılması, tüketim sistemlerinin verimliliği ile ilgili TSE ve İSO standartlarını ve değişikliklerini takip etmek, TSE standartlarına aboneliği sağlamak ve yürütmek diğer birimlerin ihtiyacı standartlara, birimi içinde ulaşılmasını sağlamak.

 

h) Büyükşehir Belediyesi'nin enerjinin verimli kullanımı ilgili stratejilerini ve hedeflerini planlamak, uygulamak ve yaygınlaştırmak.

 

i) TS EN İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kalite sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

 

j) Birimlerde enerji israfının önlenmesi, verimli kullanımı ve çevrenin korunmasına yönelik etüt ve proje çalışmalarını yürütmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

k) Büyükşehir Belediyesi'nin enerji verilerinin takibini, analizini, raporlamasını, yayılımını yapmak,  verim artırıcı etüt ve proje çalışmaları yürütmek, önerileri oluşturmak ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

l) Kurum personelinin elektrik, yakıt ve su tüketimini izlemek, verim artırıcı etüt çalışmaları yapmak.

 

m) Kurum bünyesinde kullanılan ekipmanlar ile araçların enerji tüketimlerini takip etmek, verim artırıcı etüt çalışmaları yapmak.

 

n) Binalarda Enerji Performansı yönetmeliği çerçevesinde; enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

o) Belediye hizmet binaları ve yerleşkelerinde, Enerji Etüdü, Enerji Kimlik Belgesi, Net Sıfır Yapılar, Pasif Yapılar, Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yeşil Yerleşkeler konularına dair çalışmalar yürütmek, takibini yapmak veya yaptırmak ve ilgili yerler için enerji yöneticisi görevlendirmek.

 

p) Enerji verimliliği ve tasarrufu anlamında enerji tüketim noktalarında her türlü iyileştirici değişiklik yaparak mevcut ve planlanan sistemlerin daha verimli çalışabilir hale getirilmesini sağlamak,

 

r) Yenilenebilir enerji kaynaklarından (hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları) elektrik üretim tesislerinin tasarımlarını yapmak, yaptırmak, devreye alınmasını ve elektrik üretimi sağlamak ve  Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde kullanmak.

 

s) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji temini konusunda diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek projelere, çalışmalara katılmak, destek vermek, destek ve hibe gibi muhtelif fonlardan faydalanmak,

 

t) Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak toplumda farkındalık oluşturacak ve özendirecek, projeleri gerçekleştirmek,

 

u) Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği gibi konularda AR-GE çalışmaları yapmak, AR-GE projesi üretmek ve uygulamak,

 

v) Enerji yönetimi ile ilgili teknolojileri, ölçüm-izleme ekipman ve sistemlerini takip ederek uygun görülenlerin Belediyemizde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapmak.

 

y) Diğer kurum birimlerine enerji ve enerjinin verimli kullanımı hakkında eğitim, tasarım, teknik ve mühendislik desteği sağlamak,

 

z) Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen eğitim ve fuarlara katılım sağlayarak bilgi paylaşımında bulunmak.

 

aa) Kurum faaliyetleri doğrultusunda proje ve satın alma çalışmaları yürüten personele, enerji verimliliği yüksek tasarımlar ve ürünler ile ilgili TSE / İSO standartları, tasarım felsefeleri ve mühendislik hesaplamaları üzerine eğitimler düzenlemek.

 

bb) Enerjinin verimli kullanımı kültürünün kurum içinde yaygınlaşması için eğitim ve sosyal çalışmalar düzenlemek, araç ve ekipmanların enerji verimli kullanımı hakkında ilgili kurum personeli için eğitimler düzenlemek.

 

cc) Enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve düşük karbon salınımı ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci artıracak seminer, çalıştay, konferans, panel gibi etkinlikler ile kampanyalar ve yarışmalar düzenlemek, enerji ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına destek vermek.

 

dd) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek.

 

ee) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

ff) Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak.

gg) Belediye bağlı iştirakleri ve bağlı ilçe belediyelerinin talepleri üzerine enerji verimliliği mühendislik çalışmalarına destek sağlamak,

 

hh) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili bölümlerini hazırlamak.

 

ii) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44. Maddesi kapsamında, Müdürlüğün bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak.

 

jj) İlgili mevzuat hükümleri, üst yönetim ve Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, yaptırmak.