TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) İşletilmesi ve kullanımı belediyenin sorumluluğunda bulunan hizmet binaları ile tesislerinde kullanılan elektrik, sıhhi tesisat ve mekanik sistemlerinin periyodik bakımlarını, basit onarımlarını, mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak, müdürlüğü bünyesindeki personel yetkinliği ve kendi iş planına uygunluğu dahilinde yürütülmesini sağlamak,


b) Belediye sınırları dahilindeki mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına dair, başkanlık makamı tarafından verilen talimatlar veya büyükşehir belediye meclisince onaylanan protokoller kapsamında yapılması talep edilen tüm bakım ve onarım işlemlerini yapmak, yaptırmak,


c) Mahalle muhtarlıklarından gelen talepleri (mezarlık duvar bakımları, bayrak ve bayrak direği, muhtarlık hizmet binalarının  bakım ve onarımı, düğün salonlarının bakım ve onarımları vb) uygun görülmesi halinde yapmak, yaptırmak,


ç) Tespit edilmiş hedef, strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek, 


d) Biriminde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 


e) Konusu ve birimi ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,


f) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili bölümlerini hazırlamak, 


g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 44'üncü maddesi kapsamında, müdürlüğün bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, müdürlük bünyesinde bulunan taşınırların her türlü tehlike ve olağanüstü duruma karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak, bu sebeplerden doğan azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,


ğ) Müdürlüğün sorumluluk alanı kapsamında herhangi bir ihtiyacın tespitini, tespit edilen ihtiyacın ihalesini yapabilmesi için ilgili makamlardan ön izin (ihale oluru) alma işlemini yapmak, basit onarım, periyodik kontrol, periyodik bakım ile diğer bakım tipleri konularında hizmet ve mal alım işlerine ait ihale dosyalarını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer Kanun, Şartname, Yönetmelik ve Tebliğlere uygun şekilde teknik şartname hazırlamak ve yaklaşık maliyet belirlemek, müdürlüğe ait ihale işlemlerini yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yürütmek, ihale sürecinin yürütülmesini sağlamak,


h) Basit onarım, periyodik kontrol, periyodik bakım ile diğer bakım tipleri konularında, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile bağlı güncel Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkındaki Tebliğ kapsamında, hizmet ve mal alım iş bedellerinin ödemesinde uygun durumlarda, ilgili dosyasını hazırlayarak kabul aşamasından sonra avans ile ödemesini sağlamak, 


ı) Avans ile ödemenin yeterli olmadığı durumlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer Kanun, Şartname, Yönetmelik ve Tebliğlere uygun şekilde, doğrudan temin veya diğer ihale yöntemlerinden uygun olanına ihale dosyasını hazırlamak, takibini yapmak,


i)   Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek ihale işlemleri için bünyesinde piyasa fiyat araştırma görevlisi bulundurmak ve gerekli fiyat araştırma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,


j) Müdürlüğüne ait yukarıda bahsi geçen görevleri kapsamında yapılan yapım, mal, malzeme ve hizmetlere ait ödemelerin gerçekleştirme görevliliğini yapmak. Harcama evraklarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde ön mali kontrolünü yapmak,


k) Bu görevler sırasında her türlü trafik tedbiri, iş ve işçi sağlığı ile ilgili güvenlik tedbirlerini almak, aldırmak,