TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanı içerisinde diğer Daire Başkanlıklarının taleplerini de göz önüne alarak gerekli incelemeleri yapmak suretiyle, kültür merkezi, terminal, mezbaha, kafe, restoran, sosyal tesis, gençlik merkezi, spor merkezi, itfaiye bina ve tesisi, çok amaçlı salon, yurt, kreş, katlı otopark, yeraltı otoparkı, bilim merkezi, gezegen evleri, sosyo kültürel tesis (aş evi, amfi tiyatro vb.) belediye hizmet binaları ve yardımcı tesisleri, haller (sebze, meyve ve balık), yüzme havuzu, çocuk trafik eğitim parkı, belediye üretim tesisi, hayvan barınağı, soğuk hava depoları vb. tesislerin yapımı ile  kültür objeleri ve heykel projeleri üretmek, üretilen projelerin ilgili müdürlüklerce yapımını ve hayata geçirilmesini sağlamak,

 

b) Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü incelemeyi yapmak, projeler üretmek, ürettirmek, hayata geçirilmesini sağlamak,

 

c) Projeler üretilirken; kamu yararı ile kaynakların kısa, orta ve uzun vadelerde kullanımı göz önüne alınarak hazırlanmasını, koordine edilmesini, uyumlaştırılmasını, izlenmesini ve optimizasyonunu sağlamak,

 

ç) Tarih, kültür, doğa, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında vizyon geliştirici ve kent kimliğini belirleyici projeler üretmek, ürettirmek,

 

d) Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Belediye stratejik planı ve bütçesi çerçevesinde taşınmaz yeni yapı, spor, park ve rekreasyon alanlarına ilişkin mimari, mühendislik ve çevre düzenleme projeleri ile kentsel tasarım, cephe iyileştirme ve meydan düzenleme projelerinin hazırlanmasını sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşların onayına sunmak, onaylı projeleri Belediye'nin ilgili birimlerine yönlendirmek,

 

e) AB üye ve aday ülkelerin yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile iletişim, bilgi alışverişi ve koordinasyonun ve ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek çeşitli etkinliklere ve toplantılara aktif olarak katılımın sağlanması suretiyle Belediye'nin AB adaylık sürecinde etkin rol oynamasını sağlamak,

 

f) AB üye ve aday ülkeler ile ortak projeler hazırlamak ve takibini yapmak,

 

g) Proje yatırımlarının Belediye'nin stratejik planı, nazım plan, ilgili kanun, yönetmelik ve ilke kararlarına göre düzenli yürütülmesini, uygun norm ve standartlarda zamanında bitirilmesini sağlamak,

 

ğ) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanına giren bölgelerde kullanılacak sosyal alan bileşeni tesisler ile ilgili diğer bileşenlerinin projelendirilmesini sağlamak,

 

h) Hazırlanacak projelerle ilgili yapılacak ihalelere ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak,

 

ı) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını ve görev niteliklerine uygun olarak yetiştirilmesini sağlamak,

 

i) Harcama yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek birim faaliyet raporlarına eklemek,

 

j) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

k) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

l) Dairede yapılan iş ve işlemlerin; hazırlanan iş süreçlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak,

 

m) Daire Başkanlığı bünyesindeki Şube Müdürlüklerinin yapacağı yatırımların verimliliğini ve etkinliğini kontrol etmek,

 

n) Teftiş ve denetim Birimlerinin görevlerini ifa etmelerine ve yardımcı tedbirlerin alınmasına bizzat nezaret etmek.

 

o) Daire Başkanlıklarına ait tüm evrakların zimmet defterine kayıt edilerek arşivlenmesini sağlamak,

 

ö) İlgili diğer mevzuat ve Üst Yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

 

p) İşletilmesi belediyenin sorumluluk bulunan hizmet binaları ile tesislerinde kullanılan elektrik, sıhhi tesisat ve mekanik sistemlerinin periyodik bakımlarını, küçük ölçekli basit onarımlarını, müdürlüğü bünyesindeki personel yetkinliği ve kendi iş planına uygunluğu dahilinde yürütülmesini sağlamak.

 

r) TS EN İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kalite sisteminin kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

 

s) Elektrik, doğalgaz, petrol ve türevleri enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, tüketim sistemlerinin verimliliği ile ilgili TSE ve İSO standartlarını ve değişikliklerini takip edilmesini sağlamak.

 

ş) Belediye tesis, ekipman ve araçlarında, enerjinin verimli kullanımı ile ilgili stratejileri ve hedefleri planlamak, uygulamak ve yayınlaşmasını sağlamak.

 

t)  Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin görev dağılımını, görev sorumluluk ve niteliğine uygun yetiştirilmesini, eğitim almasını ve yetkilendirilmesini sağlamak.

 

u) Enerjinin verimli kullanımı, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve düşük karbon sanılımı ile ilgili projeler(i) kapsamında; toplumda farkındalık oluşturacak ve bilinci arttıracak yurt içi ve dışı seminer, çalıştay, konferans, panel gibi etkinlikler ile kampanyalar ve yarışmalar düzenlemesini, enerji ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına destek verilmesini sağlamak.