TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Gelen evrakı teslim almak, açılması ve incelemesini yaparak tasnif etmek, gerekli inceleme ve onaydan sonra Gelen Evrak Kayıt numarası verilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

 

b) Kurum dışına gönderilecek evraka Giden Evrak Kayıt numarası verdirilerek ilgili yere gönderilmesini sağlamak,

 

c) Postalanacak evrakın; Dış Posta Zimmet Dosyasına, elden giden evrakın ise Dış Zimmet Defterine kaydının yapılarak Belediye birimlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, özel ve tüzel kişilere ulaştırılmasını sağlamak,

 

ç) Posta gönderme işlemlerini yapmak ve yıllık sarf hesabını çıkarmak,

 

d) Birimi belirtilmeden gelen gizli evrakın, gizlilik derecesi dikkate alınarak kayıt işlemlerinin yapılıp ilgili Makama teslim edilmesini sağlamak,

 

e) Resmi mühür işlemlerini yapmak ve takip etmek,

 

f) Belediyenin tüm birimleriyle yazışma kuralları, kodlama, standart dosya planı ve evrak işlemleri konusunda uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yürütmek,

 

g) Elektronik İmza Kanunu gereği yazışmaların, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde elektronik ortamda yapılmasını koordine etmek,

 

ğ) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.