TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin gelen ve giden evrak, resmi mühür işlemleri ile yazı işleriyle ilgili diğer tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

 

b) Büyükşehir Belediye Meclisinin işleyişi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yaptırmak,

 

c) Büyükşehir Belediye Encümeninin işleyişi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yaptırmak,

 

ç) Belediyenin genel arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,

 

d) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak, hazırlatmak,

 

e) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

f) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.