TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Meclis Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Komisyon raporlarını, ilçe belediye meclis kararlarını ve daire başkanlıklarından gelen teklifleri göz önünde bulundurarak olağan ve olağanüstü meclis gündeminin hazırlanmasını sağlamak,

 

b) Belediye Meclisinin toplanmasıyla ilgili ilan ve tebligatı süresi içinde ilgililerine ulaştırmak,

 

c) Meclisten komisyonlara havale edilen teklifler ve meclise gönderilen komisyon raporları ile ilgili yapılan yazışmaları takip etmek, komisyon icmalini düzenlemek ve komisyon raporlarının ilgililerine zamanında ulaştırılmasını sağlamak,

 

ç) Belediye Meclisinde sözlü olarak geçen müzakerelerin görüşme tutanaklarını hazırlamak, gruplara ve isteyen meclis üyelerine vermek,

 

d) Meclis kararlarını yazmak, kontrol etmek, Meclis Kâtipleri ile Meclis Başkanına imzalatmak, bunların mülki amirliğe gönderilmesi ile onayı gerekenlerin onay işlemlerinin takibini yapmak, kesinleşen kararların ilgili birimlere dağıtımını yapmak, uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlamak,

 

e) Başkanlık Makamına havale edilen yazılı ve sözlü önergelerin seyrini takip ederek, cevapların ilgililerine ulaştırılmasını sağlamak,

 

f) Belediyeye gönderilen ilçe belediye meclis kararlarının, ilgili birimler aracılığıyla meclis gündemine alınmasını sağlamak,

 

g) Meclis kararlarının ve karar özetlerinin kayıtlarını tutmak,

 

ğ) Komisyona giden dosyaların kayıtlarını tutmak,

 

h) Meclis üyelerinin huzur haklarına ait işlemleri yürütmek,

 

ı) Meclis Yoklama Cetvelini muhafaza etmek,

 

i) Meclis Şube Müdürlüğü ile alakalı İçişleri Bakanlığının Tamim ve Genelgelerinin takibi ile tetkiki ve uygulanmasını sağlamak,

 

j) Belediye Meclisinden çıkan kararları, ilgili zabıtlar, komisyon raporları ve geldiği birimin teklif dosyası asıllarının arşivlenmesini, diğerlerinin gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

 

k) Meclis salonu, grup odaları ve komisyon toplantı salonlarının temizlik, tertip ve düzeninin temini ile her türlü çalışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasına, usul yönünden yardımcı olmak,

 

l) Denetim Komisyonuna dair iş ve işlemleri yürütmek,

 

m) Meclis Başkanlık Divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,

 

n) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

o) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ö) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.