TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Arşiv Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye bünyesindeki tüm birimlerin arşivlerinde bulunup da kendi arşivlerinde muhafazasına lüzum kalmayan evrak, dosya, defter ve benzeri arşivlik malzemeyi teslim alıp, gerektiğinde birimlerin hizmetine sunabilmek amacı ile tasnifleyerek arşivlemek,

 

b) Muhafazasına lüzum görülmeyenlerin ise ilgili mevzuat hükümlerine göre ayıklanarak imha edilmesini sağlamak,

 

c) Birimlerin arşiv çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,

 

ç) Kurumun arşiv hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,

 

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

e) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

f) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.