TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve işlettiği alanlar ile yetki ve sorumluluğunda bulunan yerlerdeki iş yerlerini denetlemek, ruhsatsız olarak açıldığı tespit edilenler hakkında ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men etmek için yetkili merciden alınan karar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,

 

b) 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunla verilen görevler çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, yaptırmak,

 

c) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu ile verilen görevler çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak, yaptırmak,

 

ç) Belediye Mevzuatının ve Zabıta Yönetmeliğinin verdiği yetki doğrultusunda denetim yapmak ve yaptırım uygulamak,

 

d) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,

 

e) Belediye tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerleri ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,

 

f) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerinin kentin belirli yerlerinde toplanması için Belediye Meclisine teklifte bulunmak,

 

g) Belediye sınırları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurma ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar planına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,

 

ğ) Kapalı ve açık otoparklara ruhsat vermek, denetlemek,

 

h) Hafta tatilinde çalışmak isteyen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında “Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı” vermek ve denetlemek,

 

ı) 6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu kapsamında büyükşehir belediyesinin yaptığı veya işlettiği işyerleri ile büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda;

- Halkın yeme ve içmesiyle alakalı maddeleri satanların,

- Eczanelerin, umumun yıkanıp temizlenmesine, yatıp kalkmasına veya eğlenmesine mahsus bulunanlarla her nevi lokanta, gazino, kahvehane ve benzerlerinin,

- Garaj, akaryakıt satış istasyonları gibi seyrüseferle alakalı olanların,

Öğle dinlenmesini hangi saatlerde ve ne şekilde uygulayacakları hususunda Belediye Meclisine teklifte bulunarak karar aldırmak, bu karara uyulup uyulmadığını denetlemek,

 

i) Mevzuata uygun çalışmayan işletmelerin ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,

 

j) İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili şikâyetlerin yerinde tetkiki ve gereğinin yapılmasını sağlamak,

 

k) İnceleme Kurulunun sekreterya görevini yürütmek,

 

l) Belediye sınırları içerisinde imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,

 

m) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulacak alışveriş merkezlerine ruhsat vermek ve denetlemek,

 

n) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube müdürlüğü ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

o) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ö) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.