TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve işlettiği alanlar ile yetki ve sorumluluğunda bulunan yerlerdeki iş yerlerini denetlemek, ruhsatsız olarak açıldığı tespit edilenler hakkında ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men etmek için yetkili merciden alınan karar doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak,


b)9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in verdiği yetki doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmek,


c)Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek,


d)Belediye tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerleri ile Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek,


e)Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.


f)Her türlü akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar planına uygun olmak kaydıyla çalışma ruhsatı vermek ve denetlemek,


g)Mevzuata uygun çalışmayan işletmelerin ruhsat iptali işlemlerini yürütmek,


h)İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarıyla ilgili şikâyetlerin yerinde tetkiki ve gereğinin yapılmasını sağlamak,


i)İnceleme Kurulunun sekreterya görevini yürütmek,


j)Belediye sınırları içerisinde imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak her çeşit toptancı halleri ve mezbahalar ile gerçek ve tüzel kişilerce kurulacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek,


k)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulacak alışveriş merkezlerine ruhsat vermek ve denetlemek,


l)Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube müdürlüğü ile ilgili kısımlarını hazırlamak,


m)Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,


n)İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.