TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince yapılan, işletilen veya sorumluluğunda bulunan alanlarda; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat ile belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görev ve hizmetlerin, ilgili şube müdürlükleri vasıtasıyla yürütülmesini sağlamak,

 

b) Daire Başkanlığı bünyesindeki müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

 

c) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda bulunan işyerlerinin denetimini ilgili daire ile koordinasyon halinde yaptırmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulatmak,

 

ç) Başkanlıkça verilen emirler doğrultusunda gerekli uygulamaları yaptırmak,

 

d) Daire Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerin personel, araç-gereç, malzeme ve ihtiyaç duyulan kadrolarını belirlemek, bu konuda ilgili birimlerle yazışmalar yapılmasını sağlamak,

 

e) Daire Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerin ihtiyaca göre teşkilatlanmasını tespit edip Başkanlığa teklif etmek,

 

f) Daire Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerin verimli şekilde çalışması için projeler yaptırmak,

 

g) Dairesi ile ilgili mevzuat tasarılarını incelemek,

 

ğ) Daire Başkanlığı bünyesindeki Müdürlüklerin aylık ve yıllık faaliyetleri hakkında rapor ve bilgi vermek,

 

h) Dairesinde bulunan birimlerin çalışma saat ve şekillerini belirleyerek, Belediye Başkanının onayına sunmak,

 

ı) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılacak yıkımlarda, ilgili Belediye Başkanlıklarının talebi halinde personel, araç ve gereç takviyesi yapılmasını sağlanmak,

 

i) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

j) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

k) Daire Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerin, Belediyenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde, ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yerine getirilmesini sağlamak,

 

l) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.