TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçelerde görev alanlarına giren yerlerde,  5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatla belediye zabıtasına verilerin görevleri yürütmek,

 

b) Belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını uygulamak, sonuçlarını takip etmek,

 

c) Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu alanlarda izinsiz işgalleri önlemek, işgal edenler hakkında yasal işlem yapmak,

 

d) Kanunen Belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin alınmaksızın veya resim, vergi ya da harç ödenmeksizin yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve haklarında gerekli yasal işlemleri yapmak,

 

e) Kente kaçak giren gıda maddeleri ile yakıt türlerini denetim altına almak, sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,

 

f) Talep edildiği takdirde, İmar Kanunu ile ilgili denetimlerde fen işleri personeline destek olmak,

 

g) Çevre Kanunu ve ilgili Yönetmelikler kapsamında gerekli denetimleri yapmak,

 

ğ) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube müdürlüğü ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

h) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ı) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.