TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerle belediyelere verilen görevlerden zabıta tarafından yerine getirilmesi uygun olan görevleri yürütmek,

 

b)Görev bölgelerinde park yasağı konulan yerlerdeki toplu taşıma araçlarından faydalananlar için yapılan durak cepleri ile yaya geçitleri işgallerini (parklarını) 2918 sayılı Kanun çerçevesinde yetkili birimlerle koordineli olarak önlemek,

 

c) Toplu taşıma araçlarını, ilgili mevzuat ve Belediyenin ilgili Birimlerince hazırlanan Yönetmeliklerle verilen görevler çerçevesinde denetlemek,

 

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube müdürlüğü ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

d) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

e) İlgili mevzuat ve Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.