TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İhale İşleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık hizmet alımı ihale taleplerini değerlendirip, ihtiyaçların 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesine göre, uygun şartlarda ve zamanında temin edilmesini sağlamak,

 

b) İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

 

c) İhalesi üzerinde bırakılan istekliden, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca ilgili belgeleri istemek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre sözleşmesinin yapılmasını sağlamak,

 

ç) İhale komisyonunda; sekreterya görevini yaparak, dokümanları "İhale İşlem Dosyası" haline getirmek,

 

d) İhale dosyasının müdürlüğe intikalinden, sözleşme imzalanma aşamasına kadar olan süreçte ihale ile ilgili yazışmaları yapmak,

 

e) Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili değişiklikleri takip etmek ve personelini bilgilendirmek,

 

f)  Belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerin istatistik bilgilerinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,

 

g) Kamu İhale Kurumu tarafından istenilen ihale işlem dosyasının suretini onaylayarak göndermek,

 

ğ)  Sonuçlandırdığı ihalelerin arşivini ve kayıtlarını tutmak,

 

h) Sonuçlandırdığı ihalelerin ihale işlem dosyalarını ilgili daire başkanlığına teslim etmek,

 

ı) Teklif zarfı içine suret belge koymak isteyen isteklilerin asıl belgelerini kontrol ederek suret belge üzerine aslı görülmüştür kaşesi basıp onaylamak,

 

i) İhaleye ilişkin ilanların yayımlanmasını sağlamak,

 

j) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü mal, hizmet, yapım ve danışmanlık taleplerini, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının ihaleleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamındaki ihale işlem dosyalarının hazırlanarak, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde sözleşmelerini yapmak,

 

k) İhale sözleşmelerinin zamanında yaptırılmasını, zamanında yapılmayan ihale sözleşmelerinin geçici teminatlarının gelir kaydedilmesini takip etmek,

 

l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

m) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.